Ledningsgruppsutveckling

Vill du få ditt företag att växa? Vill du effektivisera arbetet i ledningsgruppen genom att sätta upp rätt mål?

Välkommen att kontakta oss på GoalEnvision – vi har lång erfarenhet av att driva och leda företag och vet vad som krävs för att skapa en väl fungerande, resultatorienterad och effektiv ledningsgrupp. Med hjälp av smart-modellen kan vi hjälpa ditt företag att sätta rätt mål för din verksamhet.

Vi hjälper dig med utmaningen att utveckla en ledningsgrupp

Att få alla att dra åt samma håll är grundläggande i ledarskap och ledningsgruppsutveckling. En gemensam faktor i de flesta ledningsgrupper är att medlemmarna sitter där för att de har en viss position med personal- och resultatansvar och har därmed en egen agenda och egna intressen. Ett annat problem är att många ledningsgrupper saknar ett tydligt syfte. Det kan vara oklart varför de existerar och dessvärre också otydligt vad som skulle saknas om ledningsgruppen inte fanns. 

Ett annat vanligt förekommande problem är tidsbrist. Beslut som fattas under tidsbrist blir sannolikt inte lika genomtänkta som de kunde vara. När icke genomtänkta beslut presenteras för dem som berörs och ska genomföra dem uppstår frågor. Ofta mycket bra och relevanta frågor men ledningsgruppen kan uppfatta detta som motstånd mot förändring och det uppstår stress och förvirring i organisationen. 

Utan en gemensam bild av vad ledningsgruppen ska uppnå är det svårt att utveckla kraft och förmåga att dra åt samma håll. GoalEnvision hjälper dig med dessa utmaningar Inriktning, ledning, styrning. Med GoalEnvision metoden får ni per automatik den den struktur och metodik som behövs för att säkerställa en effektiv ledningsgrupp. Ledningsgruppsmötet blir effektivt och kreativt och ni drar åt samma håll. Ni frigör tid och får möjlighet att fatta bättre beslut samt kraft att genomföra dem. En effektiv ledningsgrupp kan vara den avgörande skillnaden mellan succé och misslyckande.

smarta mål exempel
Sätt mål

I GoalEnvision hjälper vi dig sätta de viktigaste målen. Att formulera mål och göra dem mätbara är avgörande får att hela organisationen ska veta vad som räknas som viktigt. 

smart modellen mål
Kommunicera

Bjud in alla till GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg för att snabbt uppnå målen. Om alla vet vad som är viktigt, kommer alla arbeta i rätt riktning. 

sätta mål för verksamhet
Genomför

Med GoalEnvision blir det enkelt att se hur allting går. Ni ser orsakerna tydligt och kan snabbt agera på förändringar. 

Se en kort film om hur GoalEnvision fungerar

Viktigt med tydlighet i en högpresterande ledningsgrupp

I många ledningsgrupper behöver gruppens uppgift och roll samt arbetssätt förtydligas. Till detta hör hur beslut förankras och hur information sprids i organisationen Oavsett bransch och ledningsgruppens nivå och storlek finns ändå en kärnproblematik som är likartad.

Den övergripande uppgiften för ledningsgrupp är att:

 • Medverka till en gemensam syn på omvärlds- och strategiska huvudfrågor
 • Utforma den strategiska och operativa affärsplanen
 • Utveckla metoder för ledningsarbetet och principer för ledning av organisationen
 • Följa upp verksamhetens viktigaste övergripande nyckeltal
 • Identifiera det förändringsbehov som finns i företaget och göra något åt det
 • Förankra genomförande av fattade beslut

De som inte deltar i ledningsgruppens arbete förväntar sig att ledningsgruppen har en gemensam syn om vart företaget är på väg och kan kommunicera den. De förväntar sig också agerande i frågor där de själva inte har befogenhet att agera liksom att ledningsgruppen förstår hur beslut påverkar dem. Om man inte hinner eller kan vara tydlig med detta kan problem lätt uppstå.

En otydligt definierad roll för en ledningsgrupp gör att risken ökar att gruppen arbetar med fel saker och inte levererar i enlighet med behov och förväntningar.

"Att driva företag tillsammans med andra kräver gemensamma mål. Med GoalEnvision fick vi både vision, affärsidé och strategiska mål som vi nu följer"

Johanna Silvervall, Modern Office

Sätt rätt mål och få saker att hända

Med GoalEnvision får du hjälp att skapa en effektiv ledningsgrupp som sätter rätt mål och får saker att hända. Låt ditt företag bli ännu ett i raden av företag som lyckas med stordåd genom att utveckla sin ledningsgrupp med vår hjälp!

Vi hjälper dig att sätta de viktigaste målen för din ledningsgrupp. Att formulera tydliga och mätbara mål är avgörande för att ha en högpresterande ledningsgrupp och en hel organisation som drar åt samma håll. Låt alla delta i GoalEnvision så får ni ett gemensamt verktyg som hjälper er att nå målen. När ledningsgruppen vet vad som är viktigt och kan kommunicera ut det så kommer hela företaget arbeta i rätt riktning. Allt blir tydligt när ni ser orsak och verkan.

Ledningsgruppsmöte – ta hjälp av GoalEnvision

 • Förberedelser. I GoalEnvision vet alla vad mötet ska handla om. Alla förberedelser är avklarade redan innan mötet inleds, och diskussionerna handlar om rätt saker 
 • Genomförande. Under mötet är det klart och tydligt vilka beslut som är viktigast och ska prioriteras. I GoalEnvision är besluten bara några klick bort. Den digitala agendan gör att alla ärenden hamnar i rätt ordning.
 • Uppföljning. När ditt ledningsgruppsmöte är klart, vet alla vad som ska göras och vem som ska göra det. Alla har sin egen sida där uppgifter och målsättningar följs upp med hjälp av visuella grafer.

Realistiska mål är grundläggande

Att målet ska vara realistiskt att nå är grundläggande. Ribban kan dock läggas olika högt beroende på förutsättningar på marknaden, konkurrens och vilka resurser som finns. Man brukar här tala om trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål. Är det realistiskt att springa milen på 40 minuter om man inte har tränat ordentligt? Visioner och drömmar är bra, men för att ett mål ska kunna uppnås måste det såklart vara realistiskt också.

Att sätta en tidsgräns är lika viktigt som målet i sig självt, för kort tid gör ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Även här är det ofta bäst om personerna som ska uppfylla målen är med och bestämmer. Smarta mål behöver en tydlig deadline.

Gör vårt test för en effektiv ledningsgrupp

Det finns många stunder då ledningsgruppen inte fungerar som den ska – det vet de flesta VDar. Det är svårt att enas och man hittar inte rätt prioriteringar.

Hur effektiv är din ledningsgrupp? Varför inte göra vårt enkla och informativa test? I vårt webbaserade ledningstest får du hjälp att identifiera både problem och lösningar. Att göra testet tar bara 5 minuter och ger er mycket värdefulla insikter.

Testet är indelat i två delar. Det första behandlar arbetsprocessen, där analyseras hur ni planerar, beslutar, genomför och följer upp arbetet i ledningsgruppen. I del 2 undersöker vi gruppdynamiken. Hur fungerar målstyrningen, hur ser arbetsklimatet ut, hur samarbetar medlemmarna i gruppen och hur stort är engagemanget är några av de frågor som behandlas här.

När testet är genomfört så kollar våra experter igenom svaren. Efter analys får du en kort rapport där du får tips och råd baserade på svaren. En god hjälp på vägen mot en effektiv ledningsgrupp.

Bristande förtroende för medarbetare 

Ett stort problem kan vara att du som VD tvivlar på övrigas kompetens. Ett exempel kan vara när du ger en kollega en arbetsuppgift och inte får något särskilt engagerat gensvar. Du vet inte ens om ditt budskap har gått fram eller om personen i fråga har förstått uppgiften. Då finns det behov av ledningsgruppsutveckling. Det kan vara att fel person har hamnat på fel plats, eller så är denne helt enkelt inte intresserad av att utföra uppgiften. 

Ett annat vanligt ledningsproblem är att man känner att man tar beslut utan att ha tillräckligt på fötterna. Det finns helt enkelt inte nog underlag för att fatta rätt beslut. Du har bett om research men fått tillbaka ett slarvigt arbete – eller i värsta fall inget alls.Föreställ dig att ni i brist på ordentlig information tar ett förhastat rekryteringsbeslut – och upptäcker snart att ni kunde ha gjort en bättre rekrytering. Ett exempel på en frustrerande situation som riskerar att dyka upp när man har en ledningsgrupp som inte fungerar fullt ut.

Problem med att att komma överens

Det händer ofta att kollegorna i ledningsgruppen inte kommer överens. Det finns stora ambitioner i ledningsgrupper och många starka viljor. Ansvarsområden kanske överlappar varandra och ingen vill överge sitt revir. Ett scenario kan vara att en vill uppdatera IT-systemet medan en annan vill anställa en ny säljchef. Du kommer att tvingas välja sida och dina kollegor kommer att lämna ledningsgruppsmötet med missnöjda uppsyner. Med en gemensam tydlig målbild och samsyn på vad som är viktigast minimerar man risken för detta.

Svårt att göra sig förstådd

Som ledare är det ofta svårt att göra sig förstådd. Ett beslut kan vara helt självklart för dig – du tycker att ni behöver ta fram effektivare rutiner när det handlar om att följa upp mål. Men dina idéer möts av frågande blickar och axelryckningar. Du vill prioritera men ingen bryr sig och frågan bordläggs till nästa möte.

Är du trött på dessa problem? Med hjälp av GoalEnvision gör ni nödvändiga förändringar och sätter nya handfasta mål och blir av med problemen en gång för alla.

Är du i behov av att utveckla din ledningsgrupp? Välkommen att kontakta oss – vårt molnbaserade system har alla verktyg som du behöver för ledningsgruppsutveckling!

Få fart på tillväxten

Alla priser ex. moms

Medarbetare

29 Kr

per användare och månad

Begränsad behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Ledningsgrupp

299 Kr

per användare och månad

Full behörighet

Detta ingår:
 • Överblick i den gemensama målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter
 • Kan se andras uppgifter

Löpande ledningsstöd

6000 Kr

per företag och månad

Full behörighet + Ledningscoach

Detta ingår:
 • Erfaren ledningscoach hjälper er före under och efter ledningsmöten
 • Överblick i den gemensamma målbilden
 • Egen sida med uppgifter
 • Får påminnelser om uppgifter
 • Kan kommentera egna uppgifter
 • Tillgång till agenda för nästa möte
 • Tidigare protokoll
 • Kan skapa nya uppgifter/agendapunkter
 • Kan se andras uppgifter