Loading
Allmänna villkor
Allmänna villkor

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan GoalEnvision Strategy Solution AB (nedan "Leverantören") och den Part (nedan "Kunden") och den juridiska person som godkänt Avtalet (nedan kallad ”Kunden”. Leverantören och Kunden benämns nedan vad för sig som "Part" och gemensamt "Parterna".

 

 1. Definitioner

Avtalet: dessa allmänna villkor med avtalshandlingar vilka framgår av nedanstående förteckning, punkt 5, samt under avtalstiden tillkommande bilagor vilka utgör kompletteringar eller ändringar av Avtalet som överenskommits i behörig ordning eller uppdatering av dessa allmänna villkor enligt punkt 6.

Administratör: den av Kunden utsedda administratören för Kundkontot.

Användare: den/de av Kunden registrerade användarna för Tjänsten som är anställda/konsulter/medlemmar av Kundens organisation.

Avgift: avgift för Tjänsten framgår av Leverantörens vid var tid gällande prislista för respektive abonnemang och erläggs av Kunden till Leverantören i förskott månadsvis.

GoalEnvision: avser ett digitalt systemstöd för målstyrning och strategi som tillhandahålls av Leverantören.

Kundkonto: det konto som skapas på GoalEnvisions webbplats av och för Kunden vid registrering för Tjänsten och innehåller Administratör/er och Användare.

Särskild överenskommelse: dessa allmänna villkor innehåller generella bestämmelser som gäller för samtliga Kunder. I det fall Parterna, i behörig ordning, i en särskild upprättad handling kommer överens om avtalsvillkor som strider emot en eller flera bestämmelser häri, ska den särskilda överenskommelsen ha tolkning och tillämpningsföreträde. Särskilda bestämmelser gäller framför generella bestämmelser.

Tjänsten: avser de funktioner som GoalEnvision innefattar och tillhandahålls inom för respektive abonnemang av Leverantören.

 

 1. Tjänstens omfattning

GoalEnvision är digitalt systemstöd för målstyrning och strategi. Syftet med Tjänsten är att bistå Kunden med att formulera, kommunicera och genomföra verksamheters strategier.

Leverantören leder Kunden igenom varje steg i att skapa en strategisk plan. Kunden får hjälp med att sätta relevanta smarta mål och förstå hur dessa mål skapar en gemensam målbild som enar verksamheten.

Kunden får också hjälp med att formulera en slagkraftig vision och en konkret affärsidé.

 

 

 1. Förutsättningar

När Kunden registrerar ett konto på Leverantörens hemsida, måste Kunden ange en e-postadress och ett lösenord, välja betalningsmetod samt godkänna de vid var tid gällande villkoren för Tjänsten före dess att ett konto skapas, varpå avtal ingås mellan Parterna i samband med att Kundens accept av de allmänna villkoren.

Kunden åtar sig att hålla sitt Kundkonto uppdaterat och aktuellt under avtalstiden. Kunden ska snarast meddela ändringar genom att uppdatera sin kontoinformation.

 

 1. Avtalshandlingar

Avtalet omfattar samtliga handlingar i nedan angiven förteckning

 1. i) Leverantörens integritetsskyddspolicy
 2. ii) Dessa allmänna villkor

iii) Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 1.

 1. iv) I förekommande fall Parternas Särskilda överenskommelser

Vid dubbla och/eller motstridiga bestämmelser i Avtalet ska bestämmelserna i avtalshandlingarna tillämpas i den turordning som framgår ovan. Särskilda överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför generella bestämmelser. Senare träffade överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför tidigare överenskommelser.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av deras respektive rättigheter och skyldigheter gentemot varandra inom ramen för Tjänsten och för detta Avtal.

 

 1. Behandling av personuppgifter

Leverantören är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen detta Avtal och för Tjänsterna.

Leverantörens behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet, bilaga 1. I personuppgiftsbiträdesavtal avses med ”Personuppgiftsansvarig” Kunden och med ”Personuppgiftsbiträde” avses Leverantören.

Leverantörens behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i Leverantörens integritetsskyddspolicy som finns tillgänglig på https://goalenvision.com/sv/privacy-policy.

 

 1. Pris och betalning

Tillämpliga Avgifter framgår av Leverantörens vid var tid gällande prislista och debiteras i förskott. Alla belopp är angivna i SEK exklusive moms.

Kunden kan välja att erlägga betalning av Avgifter genom kortbetalning eller faktura.

Vid betalning av Avgift via kortbetalning sker betalning genom Recurly, ett företag som hanterar online-verifiering av kreditkort på ett säkert, snabbt och enkelt sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Recurly-servern går via en krypterad direktförbindelse. När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Väljer Kund att betala sitt köp via sin Internetbank skyddas Kundens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Kund handlar med sitt certifikat/sin PIN-kod, sitt dibspass med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till Recurly, www.recurly.com.

Vid betalning av Avgift via faktura tillämpar Leverantören en betalningsfrist om tio (10) dagar.

Vid försenad eller utebliven betalning har Leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta motsvarande referensräntan enligt räntelag (1975:635) samt rätt till ersättning för betalningspåminnelser, inkassokrav och avbetalningsplaner enligt vid var tid gällande taxa i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Kunden ska stå för samtliga kostnader, utgifter och avgifter som denne har till följd av dennes fullgörande av sina skyldigheter enligt detta Avtal gentemot Leverantören eller tredje part.

Kunden äger inte rätt att innehålla betalning av en avgift mot bakgrund av kvittningsanspråk, genkäromål eller krav på avdrag.

Om inte annat särskilt avtalats är tillämpliga priser och avgifter fasta under den avtalstid som anges i Avtalet. Leverantören äger dock rätt att i samband med varje årsskifte justera avtalade priser för Tjänsterna.

 

 1. Ansvar och ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar, med nedan angivna begräsningar, för skada som uppstår på grund av fel i Tjänsten.

Det åligger Kunden att lagra kopior på all data och information som finns på Kundkontot.  Leverantören ansvarar inte för lagring och bevaring av data som finns på Kundkontot och kan följaktligen inte hållas ansvarig om sådana data går förlorad. Leverantören åtar sig inget som helst ansvar att lagra eller spara Kundens data/information i Kundkontot efter det att Avtalet har upphört.

Leverantören ansvarar inte för tredje parts användning av Tjänsten och inte heller för konsekvenser därav.

Leverantören ansvarar inte för skada förorsakad av (i) tredjepartsprodukt eller (ii) modifieringar eller ändringar av Tjänsten som gjorts av annan än Leverantören.

Leverantören ansvarar inte för Kundens fullgörande av sina tjänster eller tredje part och kan inte göras ansvarigt för Kundens eventuella avtalsbrott, fel eller brister. Detta innebär att Leverantören under inga omständigheter bär ansvar för till exempel – men inte begränsat till – av Kunden orsakad skada, fel och brister i information eller rekommendation, eller icke-fullgörande av sina förpliktelser enligt ett avtal, lag, eller myndighetsföreskrifter till följd av Kundens användning av Tjänsten.

Vid fel i Tjänsten ska Kunden omgående och senast en (1) vecka från att felet upptäcktes skriftligen reklamera felet till Leverantören. Reklamationen skall innehålla uppgift om det aktuella felet, dess omfattning samt dokumentation till stöd för det aktuella felet och i förekommande fall, uppgift om på vilket sätt detta påverkade Kunden.

Leverantören ska vid konstaterat fel och en korrekt utförd reklamation från Kunden utan oskäligt dröjsmål där så är praktiskt möjligt avhjälpa felet. Leverantörens ansvar för att rätta fel gäller dock inte om (i) avhjälpandet skulle medföra olägenhet eller kostnader för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden; eller (ii) felet är av bagatellartad betydelse. Leverantörens ansvar för fel i Tjänsterna är begränsat till vad som anges ovan i denna punkt 8.

Leverantören ansvarar inte för skada om inte Kunden skriftligen anmält skadan till Leverantören senast trettio (30) dagar efter att Kunden upptäckt, eller bort ha upptäckt, den aktuella skadan eller förlusten.

Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det vara må.

Leverantörens sammanlagda och totala ansvar under Avtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande femton (15) procent av det belopp som Kunden under den till skadan direkt föregående tolvmånadersperioden betalat till Leverantören för Tjänsterna.

 

 1. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt, varumärken, patent, bilder, videofilmer, design- och mönsterrättigheter, firmarättigheter, databasrättigheter samt know-how som (i) tillhandahålls eller annars görs tillgängliga för Kunden av Leverantören eller annan inom ramen för Tjänsterna eller (ii) annars uppkommit inom ramen för leveransen av Tjänsterna ("IPR"), inkluderande, men inte uteslutande, mjukvara, källkod, dokument, texter, bilder, layouter, designer, program, data, information, rapporter, matriser, definitioner avseende målgrupper och annan information på och relaterande till annonskonton och annat material och kunskap är och förblir Leverantörens exklusiva egendom.

Leverantören beviljar under avtalstiden Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensieringsbar begränsad rätt att använda IPR enbart inom Kundens egen verksamhet och enbart för det syfte för vilket ifrågavarande IPR tillgängliggjorts för Kunden enligt Avtalet. Kunden äger inte rätt att helt eller delvis (i) modifiera eller mångfaldiga IPR, (ii) översätta, dekompilera, demontera eller skapa derivativa verk baserat på IPR eller (iii) överlåta, hyra ut, låna ut eller annars vidaredistribuera IPR.

För eventuella tredjepartsprodukter samt open source-programvara som inkluderats i Tjänsterna gäller i stället för vad som anges ovan vad som anges beträffande nyttjande i licensvillkoren för sådan tredjepartsprodukt respektive open source-programvara. Kunden ansvarar själv för att tillse att nämnda licensvillkor efterlevs av Kunden.

Kunden äger inte rätt att använda de namn, varumärken eller firmanamn som används och/eller tillhandahålls av Leverantören på Leverantörens hemsida, i Tjänsten eller annat sätt.

Alla immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten – inklusive men inte begränsat till – system, Leverantörens hemsida, generell information, design och artiklar, varumärke, förblir exklusivt Leverantörens eller tredje part som äger aktuell rättighet.

Material, dokumentation eller annan information som tillhandahållits Leverantören får inte utan Leverantörens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats.

Kunden åtar sig att inte utöva intrång i dessa rättigheter och är medveten om att en överträdelse av denna bestämmelse kan leda till rättsliga påföljder.

Denna punkt 9 äger tillämpning även efter det att Avtalet upphört att gälla mellan Leverantören och Kunden.

 

 1. Force Majeure

Force majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför Parts kontroll. Force majeure är händelser som respektive Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, omfattande smittspridning, pandemi, brand, svåra väderleksförhållanden, översvämningar, avbrott i IT-infrastrukturen, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, tekniska problem och konflikt på arbetsmarknaden vilken även kan inkludera arbetskonflikt som rör tredje part eller annan oförutsedd händelse utanför Parts kontroll.

Vid force majeure är respektive Part fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder, vid omöjlighet att uppfylla sina avtalsåtaganden.

Part som önskar åberopa force majeure som befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part som underlåter detta förlorar rätt att åberopa force majeure.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa allmänna villkor får vardera Part häva Avtalet genom skriftligt meddelande till den andra Parten om force majeure kvarstår under en period överstigande tre (3) månader.

 

 1. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare från dess att Avtal ingåtts enligt punkt 4 i dessa allmänna villkor.

Parterna kan när som helst säga upp Avtalet för att upphöra att gälla en (1) månad från uppsägning skett. Uppsägning skall ske skriftligen enligt punkt 14 nedan.

 

 1. Hävning

Leverantören har rätt att häva Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter, eller kan antas bryta, mot Avtalet, vid var tid gällande instruktioner för Tjänsten, eller tillämpliga lagar/myndighetsföreskrifter eller på annat sätt missbrukar Tjänsten i strid med Leverantörens instruktioner och anvisningar eller Tjänstens syfte i övrigt. Leverantören har även rätt att häva Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden inte erlägger betalning i tid enligt p. 7 ovan eller helt uteblir med betalning. 

Var och en av Parterna ska ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall den andre Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller kommer på obestånd.

Vid hävning av Avtalet upphör Avtalet omedelbart och den hävande Parten har ingen som helst skadeståndsskyldighet till den felande Parten.

 

 1. Övrigt

Leverantören äger (oaktat vad som anges i punkt 8) rätt att ange Kunden som en av sina kunder i sin marknadsföring och äger då även rätt att referera till Tjänsternas omfattning och innehåll samt använda Kundens firma och varumärke.

Utöver detta äger ingendera Part rätt att utnyttja den andra Partens namn eller varumärken/logotyper för marknadsföring av produkter och tjänster.

 

 1. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av detta Avtal ska ske med e-postmeddelande till den andra Partens e-postadress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren vid mottagandet av bekräftelse på att e-postmeddelande har mottagits.

För Leverantören ska meddelande skickas till: info@goalenvision.com

För Kunden ska mail skickas till den mailadress som Kunden registrerade vid registrering till Tjänsten enligt punkt 4 i dessa allmänna villkor, eller till den av Kunden senast registrerade adressen på Kundkonto alternativt till Administratörens registrerade mailadress.

 

 1. Överlåtelse och ändringar/tillägg

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören äger dock rätt att fritt överlåta rätten enligt Avtalet att ta emot betalningar från Kunden utan Kundens medgivande.

Tillägg till och ändringar av Avtalet ska för att vara gällande mellan Parterna upprättas skriftligen och bekräftas av båda Parter. Däremot har Leverantören har rätt att ensidigt genomföra ändringar av dessa allmänna villkor samt vidta årliga prisjusteringar av Avgifterna.

 

 1. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol där Leverantören har sitt säte.

 

 1. Övrigt

Webbplatsen och Tjänsten tillhandahålls av GoalEnvision Strategy Solution AB, org nr 559078-0697.