ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan GoalEnvision Strategy Solution AB (nedan "Leverantören") och den Part (nedan "Kunden") som beställt en eller flera av Leverantörens tjänster enligt vad som framgår nedan. Leverantören och Kunden benämns nedan vad för sig som "Part" och gemensamt "Parterna".

Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning på samtliga av Leverantörens leveranser av tjänster till Kunden, oavsett om det avser tillhandahållande av digitalt systemstöd eller konsulttjänster.

Kunden kan vid besök på webbplatsen registrera ett konto för att använda Leverantörens digitala verktyg. För detta krävs att Kunden anger en e-postadress och ett lösenord. Kunden godkänner vid registrering av sitt konto Leverantörens behandling av de personuppgifter som Kunden i och med registreringen anger, att uppgifter som Kunden matar in sparas samt dessa allmänna villkor.

2. Tjänstens omfattning och genomförande

GoalEnvison är systemstöd för målstyrning och strategi. Syftet med tjänsten är att bistå Kunden med att formulera, kommunicera och genomföra verksamheters strategier.

Leverantören leder Kunden igenom varje steg i att skapa en strategisk plan. Kunden får hjälp med att sätta relevanta smarta mål och förstå hur dessa mål skapar en gemensam målbild som enar verksamheten.

Kunden får också hjälp med att formulera en slagkraftig vision och en konkret affärsidé.

3. Hantering av personuppgifter

Kund ombeds vid registrering av sitt konto, att mata in uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Om personuppgifter behandlas inom ramen för Tjänsterna är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde. Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och gällande lagstiftning.

I det fall Leverantören utför behandling av personuppgifter på Leverantörens utrustning ska Leverantören vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna.

De personuppgifter som inhämtas om Kund behandlas hos Leverantören och andra företag som Leverantören samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning. I bevishänseende sparas Kunduppgifter och loggning upp till 12 månader efter senaste aktivitet.

Kund samtycker också till att lämnade uppgifter kan komma att användas för marknadsanalyser samt för marknadsföringsändamål.

Privatperson som är Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Kunden som behandlas av Leverantören, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till GoalEnvision Strategy Solution AB, info@goalenvision.com

4. Cookies

På webbplatsen goalenvision.com använder vi så kallade cookies, en liten textfil som sparas i din dator när du besöker webbplatsen. Detta görs för att identifiera webbläsare som unika användare, och för att öka användarvänligheten på sidan. Cookies möjliggör också att vårt system "kommer ihåg" dina val i varje steg.

Genom cookies kan vi också se hur många som besöker webbplatsen och föra statistik över detta. Cookies-filerna är små och sparas på hårddisken på din dator. Om du vill kan du välja att stänga av möjligheten för cookies i din webbläsare. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare du valt. Om du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten av applikationerna på webbplatsen fungera sämre. Du kan också radera sparade cookies-filer i din dator. Se hjälpsidorna i just din webbläsare för att se hur detta görs.

5. Leverans

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna från avtalad startdag, vilket för det digitala systemstödet är samma dag som Kunden registrerar sig som användare. Om leverans infaller efter avtalad leveransdag på grund av omständighet som är hänförlig till Leverantören ska Leverantören anses vara i försening. Vid sådan försening ska Leverantören och Kunden gemensamt tillsätta extra resurser för att begränsa och minimera Kundens olägenhet av förseningen. Om försening som Leverantören ansvarar för förelegat i mer än sex veckor från det att Kunden skriftligen uppmärksammat Leverantören på förseningen, ska Kunden äga rätt att, som exklusiv påföljd, frånträda Avtalet om Leverantören inte inom 14 dagar från det att Leverantören erhållit skriftligt meddelande från Kunden där denne påkallar sina rättigheter enligt denna bestämmelse, har avhjälpt förseningen.

Leverantören svarar inte för försening som beror på Kunden, omständighet hänförlig till Kunden eller om förseningen beror på en omständighet hänförlig till någon underleverantör. Om försening orsakas av sådan omständighet ska Leverantören äga rätt till skälig framflyttning av avtalad leveransdag samt ersättning för merkostnader skada (direkt såväl som indirekt) och kostnader som Leverantören orsakas på grund av förseningen.

6. Pris och betalning

Tillämpliga avgifter för systemstödet är 299 kronor per månad för full behörighet per användare i ledningsgruppen eller 29 kronor per månad för läsrättigheter för övriga medarbetare. Alla belopp är angivna i SEK exklusive moms. Om inte annat överenskommits ska Kunden betala för tjänsten genom kortbetalning.

Kortbetalning sker genom Recurly ett företag som hanterar online-verifiering av kreditkort på ett säkert, snabbt och enkelt sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Recurly-servern går via en krypterad direktförbindelse. När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Väljer Kund att betala sitt köp via sin Internetbank skyddas Kundens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Kund handlar med sitt certifikat/sin PIN-kod, sitt dibspass med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till Recurly, www.recurly.com.

För det fall arbete ska utföras hos Kunden eller annars på annan plats än Leverantörens kontor äger Leverantören rätt att debitera Kunden för samtliga kostnader relaterade till resor och kost.

Om inte annat särskilt avtalats är tillämpliga priser och avgifter fasta under den avtalstid som anges i Avtalet. Leverantören äger dock rätt att i samband med varje årsskifte justera avtalade priser för Tjänsterna.

7. Ansvar för fel

Leverantören ansvarar med nedan angivna begräsningar för skada som uppstår på grund av fel på mjukvaran/systemstödet.

Om Leverantören varit försumlig vid utförande av Tjänst och Tjänsten därför inte uppfyllt överenskommen tjänstebeskrivning (nedan benämnt fel) ska Leverantören utan oskäligt dröjsmål där så är praktiskt möjligt avhjälpa felet. Leverantörens ansvar för att rätta fel gäller dock inte om (i) avhjälpandet skulle medföra olägenhet eller kostnader för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden; (ii) felet är av bagatellartad betydelse; eller (iii) Kunden inte reklamerat felet inom 30 dagar från det att den Tjänst som varit behäftad med fel levererades. Leverantörens ansvar för fel i Tjänsterna är begränsat till vad som anges ovan i denna punkt 5.

8. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt, varumärken, patent, bilder, videofilmer, design- och mönsterrättigheter, firmarättigheter, databasrättigheter samt know-how som (i) tillhandahålls eller annars görs tillgängliga för Kunden av Leverantören eller annan inom ramen för Tjänsterna eller (ii) annars uppkommit inom ramen för leveransen av Tjänsterna ("IPR"), inkluderande, men inte uteslutande, mjukvara, källkod, dokument, texter, bilder, layouter, designer, program, data, information, rapporter, matriser, definitioner avseende målgrupper och annan information på och relaterande till annonskonton och annat material och kunskap är och förblir Leverantörens exklusiva egendom.

Leverantören beviljar Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensieringsbar begränsad rätt att använda IPR enbart inom Kundens egen verksamhet och enbart för det syfte för vilket ifrågavarande IPR tillgängliggjorts för Kunden enligt Avtalet. Kunden äger inte rätt att helt eller delvis (i) modifiera eller mångfaldiga IPR, (ii) översätta, dekompilera, demontera eller skapa derivativa verk baserat på IPR eller (iii) överlåta, hyra ut, låna ut eller annars vidaredistribuera IPR.

För eventuella tredjepartsprodukter samt open source-programvara som inkluderats i Tjänsterna gäller istället för vad som anges ovan vad som anges beträffande nyttjande i licensvillkoren för sådan tredjepartsprodukt respektive open source-programvara. Kunden ansvarar själv för att tillse att nämnda licensvillkor efterlevs av Kunden.

9. Sekretess

Part förbinder sig utan begränsning i tid att under avtalstiden och därefter inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information vilken Part erhåller från den andra Parten samt att endast använda sådan Konfidentiell Information för fullgörandet av detta Avtal.

Med "Konfidentiell Information" avses all information som lämnas av en Part eller som rör detta Avtal eller dess innehåll, oavsett om och hur information finns dokumenterad eller inte, med undantag för (i) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal; (ii) information, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten; (iii) information, som Part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne; och (iv) information som Part utvecklat självständigt och utan användning av den andra Partens Konfidentiella Information.

10. Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som Leverantören orsakat Kunden genom försummelse, oavsett rättslig grund för Kundens krav.

Leverantören ansvarar inte för skada förorsakad av (i) tredjepartsprodukt eller (ii) modifieringar eller ändringar av Tjänsterna som gjorts av annan än Leverantören.

Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det vara må.

Leverantörens sammanlagda och totala ansvar under Avtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande 15 procent av det belopp som Kunden under den till skadan direkt föregående tolvmånadersperioden betalat till Leverantören för Tjänsterna.

Leverantören ansvarar inte för skada om inte Kunden skriftligen reklamerat till Leverantören senast 30 dagar efter att Kunden upptäckt, eller bort ha upptäckt, den aktuella skadan eller förlusten.

11. Personal

Kunden åtar sig att under tiden för utförandet av Tjänsterna och för en tid av tolv månader därefter inte anställa eller söka anställa någon av de personer hos Leverantören som utför(t) Tjänsterna. Skulle Kunden anställa eller på annat sätt engagera någon av dessa personer för Kundens räkning, direkt eller indirekt, ska Kunden kompensera Leverantören med ett belopp som motsvarar tolv gånger den månadslön som personen erhållit från Leverantören.

12. Force Majeure

Part är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Parten inte rimligen kunnat förutse eller råda över. Som befriande omständighet ska bl. a. avses brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

13. Uppsägning

För det fall inget annat anges i separat överenskommelse gäller Avtalet tills vidare med en uppsägningstid om 1 månad för vardera Part.

Var och en av Parterna ska ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall den andre Parten (i) begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande; eller (ii) försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller kommer på obestånd.

14. Övrigt

Leverantören äger (oaktat vad som anges i punkt 7) rätt att ange Kunden som en av sina kunder i sin marknadsföring och äger då även rätt att referera till Tjänsternas omfattning och innehåll samt använda Kundens firma och varumärke.

Utöver detta äger ingendera Part rätt att utnyttja den andra Partens namn eller varumärken/logotyper för marknadsföring av produkter och tjänster.

15. Uppsägning

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller epostmeddelande till den andra Partens i Tjänsteavtalet angivna adress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; (ii) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; eller (iii) om avsänt med epost: vid mottagandet av bekräftelse på att epostmeddelande har mottagits.

16. Överlåtelse och ändringar/tillägg

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören äger dock rätt att fritt överlåta rätten enligt Avtalet att ta emot betalningar från Kunden utan Kundens medgivande.

Tillägg till och ändringar av Avtalet ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

17. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

18. Övrigt

Webbplatsen tillhandahålls av GoalEnvision Strategy Solution AB, org nr 559078-0697, och personuppgiftsombud är VD Charlotte Erika Sehlse.