Loading
Nov 23 2023

Strategiska mål och affärsmål

Strategi kan beskrivas som en genomtänkt plan eller en uppsättning riktlinjer som utformas för att nå specifika långsiktiga mål. Den utgör grunden för beslutsfattande och styr åtgärder inom en organisation, där den omsätter visioner och drömmar till konkreta och genomförbara steg.

Vad är ett strategiskt mål?

Vad är ett strategiskt mål?

Ett strategiskt mål är en specifik, långsiktig avsikt som en organisation eller individ sätter upp för att styra sina ansträngningar och resurser mot en bestämd riktning. Dessa mål är vanligtvis breda, övergripande och inriktade på att uppnå organisationens övergripande vision och mission. De fungerar som riktlinjer för att fatta beslut, prioritera initiativ och mäta framgång över tid. Strategiska mål skiljer sig från dagliga eller kortsiktiga mål genom sitt fokus på långsiktiga resultat och deras inverkan på organisationens framtid.

Kärt barn har många namn - affärsmål, strategiska mål, tillväxtmål

Begreppet strategiska mål kan bära många namn beroende på sammanhang och specifik inriktning. Affärsmål tenderar att vara mer fokuserade på kommersiella aspekter som marknadsandelar, lönsamhet eller kundnöjdhet. Tillväxtmål, å andra sidan, koncentrerar sig på expansion, såsom att öka försäljningen, antalet anställda eller marknadsnärvaro. 

Målets beståndsdelar

När det gäller att fastställa strategiska mål, är det viktigt att inte bara definiera vad målen är, utan också att klargöra de olika beståndsdelarna som säkerställer att målen är genomförbara och effektiva.

 1. Ansvarig: För varje mål bör en specifik person eller avdelning utses som ansvarig. Detta innebär att de har huvudansvaret för att se till att målet uppnås. Att ha en klar ansvarsfördelning är avgörande för att säkerställa att det finns en direkt ansvarig som kan driva och övervaka framstegen.

 2. Rapportören: Utöver den ansvarige behövs ofta en rapportör. Rapportörens uppgift är att kontinuerligt samla in data och rapportera framsteg mot målet. Denna roll är avgörande för att hålla alla intressenter uppdaterade och för att säkerställa att det finns en pågående bedömning av hur väl målet uppnås.

 3. Mätbarheten: För att ett mål ska vara effektivt måste det vara mätbart. Det innebär att det ska finnas konkreta, kvantifierbara indikatorer som tydligt visar framsteg eller avsaknad av framsteg. Mätbarheten gör det möjligt att objektivt utvärdera hur nära man är att uppnå målet och om det behövs justeringar i strategin.

 4. Förutsättningarna: Varje strategiskt mål har en uppsättning förutsättningar som måste uppfyllas för att det ska kunna uppnås. Dessa kan vara resurser, specifika kompetenser, teknologier eller processer som behövs. Att identifiera och säkerställa dessa förutsättningar är avgörande för att ge målet en realistisk möjlighet att bli verklighet.

 5. Ambitionsnivån: Slutligen krävs en tydlig ambitionsnivå för varje mål. Detta innebär att man sätter en standard för vad som anses vara en framgångsrik uppnåelse av målet. Ambitionsnivån bör vara utmanande men realistisk, och den hjälper till att motivera och styra de ansträngningar som görs för att nå målet.

Genom att noggrant definiera dessa beståndsdelar av ett strategiskt mål, kan organisationer skapa en klar och genomförbar väg mot framgång.

Målets beståndsdelar

SMARTER akronymen

Ett populärt ramverk för att definiera effektiva mål är SMARTER-akronymen. Det står för:

 • Specifikt: Målet ska vara tydligt och konkret.
 • Mätbart: Det ska finnas kvantifierbara indikatorer för framsteg.
 • Accepterat: Målet bör vara accepterat av den ansvariges.
 • Relevant: Det ska vara betydelsefullt och viktigt för organisationen.
 • Tidsbundet: En tydlig tidsram ska vara fastställd.
 • Engagerande: Engagerande och motiverande för teamet. 
 • Realistiskt: Teamet ska känna att målet är nåbart.

GoalEnvision som målverktyg

GoalEnvision är ett digitalt verktyg som är utformat för att hjälpa organisationer med att formulera, spåra och uppnå sina strategiska mål. Det möjliggör att bryta ner stora visioner i hanterbara och mätbara mål, och ger användare möjlighet att följa upp framstegen kontinuerligt.

Genom GoalEnvision kan användare skapa en strukturerad och integrerad plan som inkluderar alla nivåer av mål, från de övergripande strategiska till de mer specifika och taktiska. Detta hjälper till att säkerställa att alla ansträngningar är koordinerade och inriktade mot samma slutliga mål, vilket ökar chanserna för framgång och hållbar tillväxt inom organisationen.

 

Två kvinnor med en laptop samt tecknade illustrationer runtomkring

Testa GoalEnvisions digitala strategiverktyg - enkelt och effektivt

Är du en entreprenör eller ledare med höga ambitioner? Vill du frigöra hela kraften i organisationen så att ni kan överträffa era affärsmål?

 

Då är GoalEnvision definitivt något för dig! Du kan prova verktyget utan kostnad i 30 dagar. Inga förpliktelser.

 

Prova GoalEnvisions guidade flöden, AI-assistent och strategiska hjälp för att planera, genomföra och följa upp er strategi på ett framgångsrikt sätt.