Loading
< Alla artiklarKategorier: Metodik
Nov 1 2022, 11 min att läsa

GoalEnvisions ordlista

Tecknad kvinna som håller en stor pusselbit

Säkert har du själv, någon gång, varit med om att sent omsider i diskussionen plötsligen insett att det begrepp vars betydelse är självklart för dig - inte alls stämmer med din kollegas definition av samma begrepp?

GoalEnvisions ordlista

I alla verksamheter används ord, begrepp och uttryck som hjälper till att förenkla och förkorta vad som egentligen avses. Branschlingo, fikonspråk och fackord är alla exempel på sådana här begrepp. 

Säkert har du själv, någon gång, varit med om att sent omsider i diskussionen plötsligen insett att det begrepp vars betydelse är självklart för dig - inte alls stämmer med din kollegas definition av samma begrepp? 

Ett gott råd för att minska förvirring och missförstånd är därför att göra en enkel ordlista av de begrepp vi använder i vår verksamhet och i vår bransch. 

En ordlista ska definiera ordet och sätta det i ett sammanhang där det hör hemma. Här nedan ser du GoalEnvisions ordlista. Hämta gärna inspiration ur den, när ni skapar er egen ordlista. 

 

Ord / Begrepp

Definition

Affärsidé

Affärsidén beskriver vad ni gör, för vem och varför och kanske hur ni gör det. Här får ni hjälp att formulera en affärsidé tillsammans. 

Er affärsidé beskriver vilket värde ni ger till kunden och marknaden. Att formulera en affärsidé är viktigt för att vara tydlig mot marknaden.

Ambitionsnivå

Med ambitionsnivå i GoalEnvision menar vi den utveckling ni vill se av resultatet för det valda målet.  

Ansvarig för att registrera in resultatet

Den som är utsedd att efter varje periods slut rapportera in det aktuella resultatet av mätvärdet för måttet. 

Det behöver inte vara samma person som ansvarar för att målet uppnås. 

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp är en undergrupp till en framgångsenhet.

Använd arbetsgrupper om du vill dela in en enhet i ytterligare specifierade uppgifter. Exempelvis kan en säljenhet ha en arbetsgrupp för att hitta nya kunder, och en arbetsgrupp för att utveckla befintliga kunder.

Baselinestudie

Baselinestudien fungerar på exakt samma sätt som ett vanligt enkätutskick, men resultatet blir referenspunkt mot vilken de senare enkätutskicken jämförs med. 

 

Baselinestudien skickas ut för att ni ska få en referenspunkt att sätta ambitionsnivån utifrån. 

Egen bedömning

Ett alternativ till mått för att beskriva hur nära ett mål vi anser att vi är. 

Egen bedömning anges på en skala från 0-100% och kan rapporteras av någon som får ge sin uppfattning om hur när målet vi är. 

Ekonomiska mål

Framgångsperspektivet Ekonomi innehåller dina ekonomiska och finansiella mål. Mål för försäljning, vinst, kassa är viktiga för att sätta ramarna och visa den ekonomiska ambitionsnivån i strategin. Finansiella mål beskriver till exempel hur verksamheten finansieras. räntor och amorteringar på lån. Finansiella mål är också avkastning för ägarna eller förväntat företagsvärde.

Below, you see all goals within the perspective summarized in a magic chart. The colored lines show ev. deviations from the level of ambition. Hover over the dots to see the history.

Below the magic chart you will see detailed information about each goal.

Enhet

Se Framgångsenhet

Enhetsansvarig

En enhetsansvarig ansvarar för att framgångsenhetens uppgifter genomförs och dess mål och uppnås. 

Enkätformulär

Ett enkätformulär i GoalEnvision består av ett antal påstående som svaranden ska gradera efter en skala som väljs av den som skapat formuläret.

Påstående graderas av svaranden ifrån “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt”

Enkätundersökning

En enkätundersökning kan göras i GoalEnvision för att samla in upplevelser eller uppfattningar om särskilda påståenden som ställs i formulär.

Enkätundersökningar kan kopplas till förutsättningar för att ta reda på om förutsättningens aktuella status är röd, grön eller gul - Se trafikljus

En enkätundersökning består av ett formulär. Formuläret kan vara unikt för varje enkätundersökningen, eller en användas för flera enkätundersökningar. 

Marknadsmål

Framgångsperspektivet för Marknaden är det första av fem i GoalEnvision. Marknadsmål är de som först hjälper oss att förstå världen omkring oss och sedan erbjuder en konkurrenskraftig produkt eller tjänst till vår målgrupp. Exempel på områden att sätta marknadsmål för är omvärldsbevakning, målgrupp, erbjudande, kundnöjdhet och produktutveckling.

Expertutlåtande

I GoalEnvision kan du välja att låta en expert rapportera in det aktuella värdet för ett mått eller för en förutsättning. 

En expert eller sakkunnig kan vara lämpligt att utse för ett mått eller en förutsättning, om det krävs särskilda kunskaper för att bedöma statusen av måttet eller förutsättningen. 

Formulär

Se enkätformulär

Framgångsenhet

En framgångsenhet är en avdelning i organisationen med tydliga uppgifter och ansvar som är nödvändiga för verksamhetens framgång. 

Framgångsindex

Framgångsindex är ett test i GoalEnvision som syftar till att identifiera förbättringspotential i verksamheten. 

Testet är generisk för alla typer av verksamheter och inte bundet till särskild bransch, produkttyp eller organisationstyp. 

GoalEnvisions framgångsindex baseras på graderingar av påståenden inom 5 områden som direkt visar var er organisation är stark och var det finns förbättringspotential. 

Skicka ut testet till dina medarbetare och få en tydlig bild över läget. Testet tar ca 20 minuter att göra.

Framgångsperspektiv

Framgångsperspektiven är av central betydelse i GoalEnvision. De fem framgångsperspektiven är: 

1. Marknad
(Se marknadsmål)

2. Försäljning
(Se försäljningsmål)

3. Verksamhet
(Se verksamhetsmål)

4. Medarbetare
(Se medarbetarmål)

5. Ekonomi & Finansiering
(Se ekonomiska mål)Alla strategiska mål placeras i något av de fem framgångsperspektiven. 

Försäljningsmål

Framgångsperspektivet Försäljning i GoalEnvision omfattar allt från marknadskommunikation till direktförsäljning. I marknadskommunikation pratar man med en grupp, i försäljning med en potentiell kund.

Exempel på mål inom säljperspektivet är marknadskommunikation, säljprocessen och kundfördelningen.


Nedan ser du alla mål inom perspektivet sammanfattade i ett magiskt diagram. De färgade linjerna visar ev. avvikelser från ambitionsnivån. Håll muspekaren över prickarna för att se historien.

Under det magiska diagrammet ser du detaljerad information om varje mål.

Förutsättning

Förutsättningar i GoalEnvision är kopplade till specifika strategiska mål. 

Förutsättningen anses vara nödvändig för att målet ska kunna uppnås. 


Exempel på förutsättningar:

Strukturella (utrustning, rutiner, ansvar, etc)

Förmågor (kunskaper, erfarenheter, utbildning, etc)

Energi (motivation, glädje, etc).

Tips: 

Formulera förutsättningen som om den redan finns. Exempel: Vi är.., vi har..., Vår X är..

GoalEnvision

En SaaS-tjänst som tillämpar GoalEnvision-metoden. Metodens struktur är att sätta upp sin strategi följande ordning: 

 1. Vision
 2. Affärsidé
 3. Tillväxtmål
  1. Strategiska mål
   1. Mått
   2. Förutsättningar

Historiska data

Historiska data berättar hur det gått för det här måttet tidigare. Kanske har ni redan mätt det här tidigare, och kan enkelt plocka fram dessa data och lägga in dem i GoalEnvision. 

Med historiska data inlagda i GoalEnvision kan ni sätta en mer välgrundad och trovärdig ambitionsnivå. 

Om du inte själv har tillgång till den historiska datan, kan du skicka en uppgift till någon som har den att lägga in data i GoalEnvision.

Om ni saknar historiska data, kommer ni att kunna lägga in det senaste kända värdet. Det senaste kända värdet för då räknas som referensvärde när ni sätter ambitionsnivån. 

Huvudenhet

Enheten som ledningen av verksamheten tillhör. I GoalEnvision har varje organisation en huvudenhet. 

Ledningsgrupp

 

I många organisationer är det vanligt att en ledningsgrupp ansvarar för att leda den operativa verksamheten. 

En ledningsgrupp i ett företag leds av VD.

Företagets samtliga verksamhetsområden representeras i ledningsgruppen. 

Medarbetare

Medarbetare är alla de personer som på uppdrag av verksamheten utför uppgifter åt densamma.

Medarbetarnas relation till verksamheten kan vara anställd, inhyrd eller anlitad. 

Medarbetarmål

Framgångsperspektivet Medarbetare innehåller mål som berättar hur du utvecklar kompetens, arbetsmiljö och vilka krav vi ställer på medarbetarna. Ledarskap, Kultur och värderingar, arbetsmiljö, anställning, behålla och utveckla medarbetare är exempel på målområden.


Nedan ser du alla mål inom perspektivet sammanfattade i ett magiskt diagram. De färgade linjerna visar ev. avvikelser från ambitionsnivån. Håll muspekaren över prickarna för att se historien.

Under det magiska diagrammet ser du detaljerad information om varje mål.

Mål

Se strategiska mål
Se tillväxtmål

Målansvarig

Den person som är utsedd att ansvara för att målet uppnås. Den målansvarige kan delegera arbetsuppgifter som krävs för att uppnå målet, men kan inte delegera ansvaret för målet. 

Målgrupp

Kunder som samlas under särskilda attribut så att de kan adresseras som grupp. 

Mått

I GoalEnvision ger du målen mått så att ni kan följa upp resultatet och agera på utvecklingen. Utan mått blir det bara godtyckligt om målen uppnåtts eller inte. I GoalEnvision hittar du alltid ett sätt att mäta målet. 

 

I GoalEnvision kan du mäta ett mål genom att:

- hämta uppgiften från ett system

- låta personer svara på en enkät om läget

- låta en expert rapportera läget


Det går också att mäta målet genom att räkna andelen uppfyllda förutsättningar målet har. Det är ett bra sätt, om målet till exempel handlar om att första lära sig något inom ett område och sedan använda denna kunskap till att skapa tillväxt.

 

Mätning är grunden för kunskap, styrning och förbättring.

Måttenhet

Ett mått ska anges i en enhet och ett interval. Det är viktig att vara tydlig med


 • Vad som ska mätas
 • För vilken period det ska mätas
 • I vilken enhet det ska mätas

Exempel på måttenheter: 

Antal leveranser senaste perioden

Genomsnittlig nedlagd tid per ärende

Mätvärde

Det värde som ett mått visar i en specifik period. Om måttet är “Antal producerade enheter per dag” kan mätvärdet vara “12 stycken” 

Nyckelmedarbetare

I många organisationer är alla medarbetare nyckelmedarbetare.

I andra organisationer kan nyckelmedarbetare betyda en person som är vital för att verksamheten ska bli framgångsrik och som är svår att ersätta. 

Rapportering

Rapporteringsprocessen i GoalEnvision sker i två steg: 

 

Steg 1: Inrapportering av resultat, utfall - Görs av den som har tillgång till utfall

Den som har tillgång till det aktuella resultatet kan rapportera in det i GoalEnvision. Den som rapporterar in utfallet kan också kommentera utfallet. 

Stega 2: Granskning och kommentering av inrapporterat resultat, utfall - Görs av målansvarig

Den som är ansvarig för ett mål får ska granska och kommentera det aktuella resultatet av måttet. 

 

Efter att dessa två steg genomförts, kan alla som har tillgång till GoalEnvision se hur utvecklingen i målet gått den senaste perioden. 

 

Nu har ni en gemensam och tydlig bild över utvecklingen i verksamheten. 

Referensvärde

Det värde som ambitionsnivån baserar sig på. Referensvärdet kommer ifrån historisk data eller från det senaste kända utfallet av ett mått. 

Resultat

Det utfall som ett mätvärde för ett mått visar den aktuella perioden. 

Exempel: Om måttet är “Temperatur” och mätvärdet är “Grader celcius” så kan resultatet vara 19,2”. 

Strategiska mål

Strategiska mål är mål som berättar hur tillväxten ska uppnås. Det finns fem typer av strategiska mål, de är i tur och ordning: 

1. Erbjudande
(Se erbjudandemål)

2. Försäljning
(Se försäljningsmål)

3. Verksamhet
(Se verksamhetsmål)

4. Medarbetare
(Se medarbetarmål)

5. Ekonomi & Finansiering
(Se ekonomiska mål)

Styrelse

Styrelsen består av styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter.

En av styrelseledamöterna är styrelsens ordförande och leder styrelsearbetet. 

Styrelsen utses av bolagsstämman att säkra kontroll och korrekthet i den ekonomiska redovisningen. 

Styrelsen utser VD och ger VD dess VD-instruktioner.

Tag #

Mål och mått kan kompletteras med en tag, så att du kan sortera dem enklare. Du kan t.ex. skapa en #tag som heter “Ny produkt” och koppla alla mål, oavsett framgångsperspektiv, till denna #tagen. 

Tillväxtmål

Tillväxtmål är långsiktiga mål som beskriver var verksamheten önskar se sin tillväxt de närmaste åren. Ett tillväxtmål kan vara ekonomiskt, men också strategiskt som att exempelvis etablera sig i en ny region, lansera nya produkter eller stärka samarbetet med en viss partner.Exempel på tillväxtmål kan vara:


Erbjudande: Nya bättre erbjudanden, produktkvalitet, etc.

Marknad: Marknadsandelar, störst i vår region, marknadsföring, etc.

Försäljning: Föredragen kundtyp, säljprocess, etc.

Interna: Effektivitet, säkerhet, samgående, etc.

Personal: Kompetens, rekrytering, kultur, etc.

Ekonomi: Omsättning, vinst, kassa, etc.


Tillväxtmålen i GoalEnvision ska styra de strategiska målen. De strategiska målen ska beskriva hur tillväxtmålen ska uppnås = Strategin.

VD

VD är ansvarig för den dagliga och operativa verksamheten i ett företag.

VD utses av styrelsen och styrelsen ger VD sina arbetsuppgifter. 

Verksamhetsmål

Framgångsperspektivet Verksamhet innehåller mål för verksamhetens interna processer. Organisatoriska mål, mål för produktion och leverans, kvalitet och effektivitetsmål men även mål för partners och eventuella licenser eller regler du ska följa är exempel på områden att sätta mål inom.


Nedan ser du alla mål inom perspektivet sammanfattade i ett magiskt diagram. De färgade linjerna visar ev. avvikelser från ambitionsnivån. Håll muspekaren över prickarna för att se historien.

Under det magiska diagrammet ser du detaljerad information om varje mål.

Vision

En inspirerande vision attraherar både befintliga och framtida kunder och medarbetare till din verksamhet. Visionen beskriver vart ni vill på lång sikt. Visionen är som ett brev från framtiden som berättar hur det blev för kunderna, marknaden eller hela världen med ert erbjudande. 

 

Visionen behöver inte vara speciellt konkret eller specifik. Istället uttrycker visionen en känsla, ett ideal, ett svar på frågan -Varför? Varför ser ert erbjudande ut som det gör? 

 

Komponenterna i en vision kan vara: 

Inspirerande och utmanande

Långsiktigt förbättrande

 

En väl formulerad vision blir en ledstjärna i organisationen som påverkar alla beslut och prioriteringar i riktning mot visionen. 

Visionen hjälper marknaden att höja blicken från era aktuella produkter och tjänster till att se på er ur ett längre perspektiv. 

 

Dela denna artikel