Loading
< Alla artiklarKategorier: Metodik, Gör det själv
Feb 9 2023, 9 min att läsa

Uppföljning har aldrig varit enklare

Att ha mål är viktigt för att ett företag eller en organisation ska växa och lyckas. Men att bara ha mål är inte tillräckligt, det är viktigt att regelbundet kontrollera framstegen och se till att organisationen är på rätt väg för att uppnå dessa mål. Alla i företaget bör vara involverade i målen. Den här artikeln ger dig tips på hur du kan se till att din måluppföljning är effektiv och hjälper dig att bli en bättre chef.

Vill du se till att dina uppföljningsinsatser blir framgångsrika? Nyckeln är att sätta upp tydliga, engagerande mål. Men det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Oroa dig inte, vi kommer att göra det enkelt för dig.

 

Klicka här för att ladda ner vår checklista med rutiner för hur du följer upp affärsmål.

Därför rekommenderar vi att du tar en titt på vårt strategiverktyg GoalEnvision. I GoalEnvision får du den hjälp du behöver för att skapa mål som är relevanta och spännande för ditt team, vilket gör uppföljningsprocessen till en barnlek. 

 

När du sätter upp ett mål ska du se till att det är SMARTER, vilket står för Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, Engaging and Realistic (specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant, tidsbegränsat, engagerande och realistiskt). Detta ökar chanserna att uppnå målet.

Specifikt: Målet ska vara tydligt och väldefinierat.

Mätbart: Målet bör vara kvantifierbart så att framstegen kan följas upp.

Ansvarig: Målet bör ha en ägare som är ansvarig för målet.

Relevant: Målet ska stämma överens med organisationens övergripande strategi och individens roll.

Tidsbundet: Målet bör ha en deadline för att öka angelägenhetsgraden.

Engagerande: Målet ska stämma överens med människors motivation och skapa en önskan om att uppnå det.

Realistiskt: Målet ska vara möjligt att nå, men fortfarande utmanande, för att öka motivationen.

 

Klicka här för att se en video om hur du sätter upp strategiska mål i GoalEnvision. 

 


Varför är det så viktigt att följa upp de strategiska målen?

Att hålla koll på utvecklingen och se till att målen uppfylls är avgörande för att en organisation ska lyckas. Det är en process som säkerställer att saker och ting rör sig i rätt riktning och att eventuella problem åtgärdas snabbt. Genom att göra regelbundna avstämningar kan företag ändra sin plan om det behövs.

Effektiv måluppföljning hjälper inte bara dig som ledare, utan även medarbetarna att känna sig motiverade och duktiga. Det säkerställer att alla arbetar mot samma mål, vilket ökar produktiviteten. Genom att mäta rätt saker kan du se om dina strategier fungerar.

Effektiv måluppföljning hjälper dig också att hitta områden som behöver förbättras och genomföra förändringar. Det håller alla ansvariga och transparenta och hjälper dig att förbli konkurrenskraftig. Sammantaget är effektiv måluppföljning en process som hjälper dig att uppnå dina mål och växa.

För att verifiera processen för att uppnå dina affärsmål kan du använda vår checklista som en steg-för-steg-guide för att följa upp dina mål på ett framgångsrikt sätt. Den innehåller tydliga instruktioner som hjälper dig att nå önskat resultat.

Klicka här för att ladda ner vår checklista för uppföljning och lära dig hur du bemästrar måluppföljning...

 


Varför är det så svårt att följa upp mål och vad kan man göra åt det? 


8 vanliga utmaningar och praktiska lösningar!

Att nå sina mål kan vara svårt när det finns hinder på vägen. Några vanliga problem är t.ex:

 

 

Utmaning

Att inte ha tydliga och specifika mål som är lätta att följa upp och mäta

Lösning 

Definiera tydligt vad du vill uppnå, varför det är viktigt och hur du ska mäta framgång. Definiera de villkor som måste uppfyllas för att nå målet och börja arbeta med dem. När du sätter upp ett mål, beskriv det som om det redan har uppnåtts. Istället för att säga "minska leveranstiderna med 20%", säg "snabba leveranstider" och lägg till ett mått för att visa hur snabbt du vill att det ska vara. Det är mycket tydligare och mer motiverande. 

 

Utmaning

Ingen tar ägarskap eller känner ansvar för målen

Lösning

Fördela tydligt ansvaret för varje mål till en specifik teammedlem eller grupp av teammedlemmar. Se till att alla förstår sin roll och hur den bidrar till projektets övergripande framgång. Använd ett strategiverktyg som GoalEnvision för att säkerställa att målen är i linje med varandra och skapa en sammanhängande strategi. 

 

Utmaning

Att inte ha tillräckligt med resurser som tid, pengar eller människor för att förverkliga det

Lösning

Prioritera uppgifter baserat på deras betydelse och tillgängliga resurser. Rita en matris för att organisera och prioritera uppgifter genom att plotta dem på ett rutnät med två axlar: "vikt" och "brådskande". Det hjälper till att identifiera vilka uppgifter som bör fokuseras på först och vilka som kan skjutas upp. Var realistisk när det gäller vad som kan åstadkommas inom den givna tidsramen och budgeten.

 

Utmaning

Att inte kommunicera väl med varandra eller att inte vara på samma sida

Lösning

Planera in regelbundna teammöten för att diskutera framsteg, utmaningar och eventuella nödvändiga justeringar. Använd ett tydligt och konsekvent språk för att undvika missförstånd. Fokusera på varje måls förutsättningar under dessa möten när ni bestämmer vad ni ska arbeta med härnäst. 

 

Utmaning

Att visa motstånd till förändringar och inte vara öppen för nya sätt att göra saker på

Lösning

Vara öppen för nya idéer och sätt att göra saker på. Inse att förändring är en naturlig del av framsteg och tillväxt. I GoalEnvision kan du använda beslutsflödena för att fånga upp alla idéer som kan ge en lösning. Samla in idéer från teamet, diskutera och rösta på de bästa. Detta hjälper till att få teamet att engagera sig i de valda idéerna.

 

Utmaning

Att inte ha ett system för att kontrollera framsteg och göra justeringar

Lösning

Upprätta ett system som GoalEnvision för att spåra framsteg och göra justeringar vid behov. Gå regelbundet igenom framstegen och gör justeringar för att säkerställa att målen uppfylls. Se till att skapa en snabb överblick innan du går in på detaljer, för att säkerställa att du har koll på läget som ledare. 

 

Utmaning

Att ha mål som är för komplicerade och svåra att förstå

Lösning

Bryt ner strategiska (långsiktiga) mål genom att lägga till vilka villkor som måste uppfyllas. Ett målvillkor är ett specifikt krav eller steg som måste uppfyllas för att ett mål ska kunna uppnås. Det är som en checklista över saker som måste göras för att nå målet. Om ditt mål t.ex. är att spara pengar kan villkoren omfatta att sätta upp en budget, minska kostnaderna och öka intäkterna

 

Utmaning

Inte tillräckligt med utbildning och stöd för att veta hur man ska nå målen

Lösning

Ge nödvändig utbildning och stöd för att hjälpa teammedlemmarna att skaffa sig de färdigheter och kunskaper de behöver för att nå målen genom att bjuda in dem till GoalEnvisions strategiplattform. 

 

Dessa tips är enkla svar för att hjälpa till med några vanliga målutmaningar. Om du vill ha mer detaljerad hjälp kan du klicka på länken för mer information.

 

Klicka här för att lära dig mer om hur du övervinner problem och hinder med GoalEnvision...

 


Bästa praxis för effektiv uppföljning av måluppfyllelse

För att lyckas med att uppnå ett mål, eller för att lyckas med någonting överhuvudtaget, krävs vissa förutsättningar. Ofta glöms dessa saker bort eller tas för givna när mål sätts upp. 

 


I GoalEnvision är förutsättningar det du kan fokusera på för att uppnå ditt mål. Förutsättningar är handlingsbara saker som är kopplade till ditt mål och direkt adresserade av åtgärder. Du övervinner de flesta av de ovannämnda utmaningarna genom att identifiera och ta itu med dina målvillkor.

 


Klicka här för att lära dig hur identifiering av dina förutsättningar hjälper dig att följa upp dina mål

 


Hur GoalEnvision hjälper dig att följa upp mål på ett effektivt sätt

1. Du delegerar uppföljningsprocessen

GoalEnvision är ett verktyg som hjälper organisationer att hålla reda på sina mål och se till att de uppfyller dem. Det gör det enkelt för chefer att se hur det går för deras team och göra de förändringar som behövs för att hålla saker på rätt spår. Det är viktigt att regelbundet kontrollera framsteg och göra justeringar, och det här verktyget hjälper till med den processen. Genom att använda GoalEnvision kan du bli mer framgångsrik när det gäller att uppnå dina mål.

2. Du fokuserar på strategin

Med vår plattform kan du enkelt hålla koll på dina mål och framsteg. Istället för att lägga tid på tråkiga rapporteringsuppgifter kan du fokusera på att fatta beslut och se till helheten. Vår plattform hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt och fatta välgrundade beslut inför nästa målperiod.

3. Tydlig översikt på några sekunder

Som ledare är det viktigt att hålla ett öga på vad som händer. Om du blir för involverad i de små detaljerna kan det göra människor mindre motiverade och bromsa framstegen. GoalEnvision är ett verktyg som ger dig en snabb överblick över vad som händer, så att du enkelt kan se vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Översikt i GoalEnvision

 

Klicka här för att se en instruktionsvideo om hur man följer upp mål i GoalEnvision...

 


Hur man följer upp mål på ett effektivt sätt i GoalEnvision? 

Måluppföljning i GoalEnvision är en enkel och effektiv process som gör att du kan hålla koll på dina mål och uppnå optimala prestationer. Så här fungerar det:

 

Steg 1: Registrera resultatet

Alternativ A: När målperioden är slut skickar GoalEnvision ett meddelande till den utsedda personen för att registrera resultatet. De kan också lägga till kommentarer.

Alternativ B: Om du har en Enterprise-prenumeration kan du ställa in automatisk dataintegration för att hoppa över detta steg och målansvarig kommer att få resultatet direkt.

Steg 2: Målansvarigs analyser

Målledaren får ett meddelande om att studera och analysera resultatet. De kan lägga till kommentarer och komma med förslag för nästa period.

Steg 3: Rapport och samarbete

Resultatet blir synligt för alla att ta del av och samarbeta kring. Förslagen kommer att bli tydligare och prioriteringar kommer att göras. Så snart rapporten är klar kommer den att finnas tillgänglig för alla intressenter på MIN SIDA i GoalEnvision.

 

Med denna process gör GoalEnvision det enkelt för dig att följa upp dina mål och fatta välgrundade beslut för att få ditt företag att växa. Målet är att ha korrekta och tillförlitliga data att basera dina beslut på.

Rapporteringsidan i GoalEnvision

 

Lycka till med dina måluppföljningar! 

 

Klicka här för att se en instruktionsvideo om hur man följer upp mål i GoalEnvision...


 

Jörgen Forslund
Om Jörgen Forslund

Jörgen Forslund har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser. Jörgen har som konsult mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Han ger ledningsstöd och strategisk rådgivning. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

Dela denna artikel

Gillade du den här artikeln? Här finns fler artiklar...

Mars 16 2022, 3 min att läsa

Hur viktigt är det med uppföljning av formulerade mål? Vad handlar det egentligen om? Vad ger det för olika typer av möjligheter? Här besvaras frågor om uppföljning.