Loading
Nov 23 2023

Så skapar du effektiva strategiska mål och affärsmål för din organisation

Lär dig hur strategiska mål och affärsmål kan driva din organisation mot framgång. Upptäck effektiva metoder och strategier för att nå dina långsiktiga mål.

Vad är ett strategiskt mål?

Vad är ett strategiskt mål?

Ett strategiskt mål är en specifik, långsiktig avsikt som en organisation sätter upp för att styra sina ansträngningar och resurser mot en bestämd riktning. Dessa mål är vanligtvis breda och övergripande, inriktade på att uppnå organisationens vision och mission. De fungerar som riktlinjer för att fatta beslut, prioritera initiativ och mäta framgång över tid. Till skillnad från dagliga eller kortsiktiga mål, fokuserar strategiska mål på långsiktiga resultat och deras inverkan på organisationens framtid.

 

Kärt barn har många namn: affärsmål, strategiska mål, tillväxtmål

Begreppet strategiska mål kan ha olika namn beroende på sammanhang och specifik inriktning. Affärsmål tenderar att fokusera på kommersiella aspekter som marknadsandelar, lönsamhet eller kundnöjdhet. Tillväxtmål koncentrerar sig på expansion, såsom att öka försäljningen, antalet anställda eller marknadsnärvaro.

 

Målets beståndsdelar

För att fastställa strategiska mål är det viktigt att klargöra de olika beståndsdelar som säkerställer att målen är genomförbara och effektiva:

 • Ansvarig: Varje mål bör ha en specifik person eller avdelning som ansvarig. Detta säkerställer att det finns någon som driver och övervakar framstegen.
 • Rapportör: Rapportören samlar kontinuerligt in data och rapporterar framsteg mot målet. Detta håller alla intressenter uppdaterade.
 • Mätbarhet: Målet måste vara mätbart med konkreta, kvantifierbara indikatorer för att objektivt utvärdera framsteg.
 • Förutsättningar: Identifiera resurser, kompetenser, teknologier eller processer som behövs för att uppnå målet.
 • Ambitionsnivå: Sätt en standard för vad som anses vara en framgångsrik uppnåelse av målet. Ambitionsnivån bör vara utmanande men realistisk.

Genom att definiera dessa beståndsdelar kan organisationer skapa en klar och genomförbar väg mot framgång.

 

Målets beståndsdelar

SMARTER - En tumregel för strategiska mål

Ett populärt ramverk för att definiera effektiva mål är SMARTER-akronymen. SMARTER är faktiskt en vidarutveckling av SMART:

 • Specifikt: Målet ska vara tydligt och konkret.
 • Mätbart: Det ska finnas kvantifierbara indikatorer för framsteg.
 • Accepterat: Målet bör vara accepterat av den ansvarige.
 • Relevant: Det ska vara betydelsefullt och viktigt för organisationen.
 • Tidsbundet: En tydlig tidsram ska vara fastställd.
 • Engagerande: Målet ska vara motiverande för teamet.
 • Realistiskt: Målet ska vara nåbart.

 

GoalEnvision som målverktyg

GoalEnvision är ett digitalt verktyg utformat för att hjälpa organisationer att formulera, spåra och uppnå sina strategiska mål. Det möjliggör att bryta ner stora visioner i hanterbara och mätbara mål och ger användare möjlighet att följa upp framstegen kontinuerligt.

Genom GoalEnvision kan användare skapa en strukturerad och integrerad plan som inkluderar alla nivåer av mål, från de övergripande strategiska till de mer specifika och taktiska. Detta hjälper till att säkerställa att alla ansträngningar är koordinerade och inriktade mot samma slutliga mål, vilket ökar chanserna för framgång och hållbar tillväxt inom organisationen.

 

Vikten av kontinuerlig uppföljning och justering

För att strategiska mål ska vara effektiva är det viktigt med kontinuerlig uppföljning och justering. Regelbundna möten och rapporter säkerställer att alla är medvetna om framsteg och eventuella hinder. Detta gör det möjligt att snabbt anpassa strategin om förutsättningarna förändras eller om målen visar sig vara för ambitiösa eller inte tillräckligt utmanande.