Loading
Maj 23 2024

Vad är målstyrning?

Tecknad man som bestigit berg och håller flagga

Målstyrning, eller Management by Objectives (MBO), är en process där organisationer fastställer specifika mål för att ge riktning och struktur till sina verksamheter. Genom att definiera och tydligt kommunicera mål på olika nivåer kan organisationer bättre fokusera sina resurser och insatser för att uppnå önskade resultat. Målstyrning handlar om att skapa tydliga, mätbara och realistiska mål som är i linje med organisationens övergripande vision och strategi.

Målstyrningens historia

Målstyrning har sina rötter i 1950-talet och introducerades av Peter Drucker, en pionjär inom managementteori. Drucker ansåg att organisationer skulle fungera mer effektivt om de hade tydliga och mätbara mål som alla medarbetare strävade efter. Under åren har målstyrning utvecklats och anpassats till olika branscher och verksamheter, men grundprincipen om att sätta och följa upp mål har förblivit central.

 

En hand med texten fokus

Avgörande fördelar med målstyrning

 1. Tydlig riktning och fokus: Genom att fastställa specifika mål kan organisationer säkerställa att alla medarbetare arbetar mot samma övergripande vision.

 2. Motivation och engagemang: När medarbetare förstår vad som förväntas av dem och ser hur deras arbete bidrar till större mål, ökar deras motivation och engagemang.

 3. Effektiv resursanvändning: Målstyrning hjälper organisationer att fokusera sina resurser på de områden som är mest kritiska för framgång.

 4. Mätbara resultat: Genom att sätta mätbara mål kan organisationer enkelt följa upp och utvärdera framstegen mot dessa mål, vilket underlättar justeringar och förbättringar vid behov​​​​​​.

 

Fyra händer som samarbetar

Vad målstyrning kan användas för

 • Finansiella mål: Sätta och uppnå mål för att öka omsättningen eller förbättra lönsamheten.

 • Personalutveckling: Identifiera och utveckla medarbetares kompetenser och karriärvägar.

 • Kundservice: Höja kundnöjdheten genom att sätta tydliga mål för svarstider och lösningsgrad.

 • Projektledning: Säkerställa att projekt levereras i tid och inom budget.

 • Innovation: Driva forskning och utveckling genom att sätta mål för nya idéer och lösningar.

 • Marknadsandelar: Öka marknadsandelar genom att fokusera på nya kundsegment och geografiska områden.

 • Effektivitet: Skapa en tydlig riktning, fokusera insatser och mäta framstegen mot målen.

Målstyrning hjälper organisationer att förbättra effektiviteten och nå framgång inom en rad olika områden.

Hög med papper som representerar utmaningar

Utmaningar och nackdelar med målstyrning

 1. Stelhet: Målstyrning kan ibland leda till att organisationer blir för rigida och inte tillräckligt flexibla för att snabbt anpassa sig till förändringar.

 2. Överdriven fokus på kvantitativa mål: Det kan leda till att kvalitativa aspekter av arbetet förbises.

 3. Kortsiktighet: Fokus på kortsiktiga mål kan ibland skymma de långsiktiga strategiska visionerna.

 4. Motivation: Om målen är orealistiska eller för svåra att uppnå kan det leda till minskad motivation bland medarbetarna.

Laptop där användaren implementerar målstyrning

Att implementera målstyrning i verksamheten

För att effektivt implementera målstyrning i en verksamhet kan följande steg vara till hjälp:

 1. Definiera vision och affärsidé: Börja med att tydligt definiera organisationens övergripande vision och affärsidé.

 2. Sätt strategiska mål: Identifiera de långsiktiga målen som ska uppnås för att stödja visionen.

 3. Bryt ner mål i mindre delmål: Dela upp de strategiska målen i mindre, hanterbara delmål som kan fördelas på olika avdelningar och team.

 4. Kommunicera mål tydligt: Säkerställ att alla medarbetare förstår målen och deras roll i att uppnå dem.

 5. Följ upp och utvärdera: Använd verktyg och metoder som GoalEnvision för att regelbundet följa upp och utvärdera framstegen mot målen. Justera strategier och insatser vid behov för att hålla organisationen på rätt spår​​​​​​.

Genom att följa dessa steg kan organisationer dra nytta av de strukturerade och tydliga riktlinjer som målstyrning erbjuder, vilket i sin tur kan leda till förbättrad effektivitet och framgång.

 

Konkreta exempel på målstyrning i praktiken

För att verkligen förstå hur målstyrning fungerar i praktiken är det hjälpsamt att se på konkreta exempel från olika organisationer. Ett exempel är ett medelstort IT-företag som implementerade målstyrning för att förbättra kundnöjdheten. Genom att sätta tydliga mål för svarstider och lösningsgrad kunde företaget förbättra sin kundservice avsevärt. 

Ett annat exempel är en tillverkningsindustri som använde målstyrning för att minska produktionskostnaderna. Genom att sätta upp specifika mål för att minska avfall och optimera produktionsprocesser lyckades företaget sänka sina kostnader med 15% på ett år. Dessa exempel visar hur målstyrning kan användas i olika sammanhang för att uppnå mätbara resultat.

 

OKR logo

OKR (Objectives and Key Results)

OKR, som står för Objectives and Key Results, är en målstyrningsmetod som har blivit allt mer populär bland framgångsrika företag som Google och Intel. Metoden går ut på att sätta ambitiösa, inspirerande mål (Objectives) och att definiera konkreta, mätbara nyckelresultat (Key Results) som visar hur framsteg mot dessa mål ser ut. Ett mål kan till exempel vara att "öka kundnöjdheten", medan nyckelresultaten kan vara att "minska svarstiden för kundsupport till under 24 timmar" och "höja kundnöjdhetspoängen till 90%". OKR hjälper organisationer att fokusera på vad som är viktigast, främjar transparens genom att göra mål och framsteg synliga för alla och uppmuntrar till regelbunden uppföljning och justering av strategier. Genom att använda OKR kan företag säkerställa att alla medarbetare arbetar mot samma övergripande mål och att deras insatser är tydligt kopplade till företagets framgång. Detta leder till ökad motivation och engagemang samt bättre samordning och effektivitet inom organisationen.

 

Verktyg för målstyrning

Verktyg och metoder för målstyrning

För att effektivt implementera målstyrning är det viktigt att använda rätt verktyg och metoder. GoalEnvision är ett exempel på en digital plattform som stödjer hela målstyrningsprocessen, från att formulera vision och affärsidé till att skapa och följa upp strategiska mål. 

Verktyg som kompletterar GoalEnvision inkluderar projektledningsmjukvaror som Asana och Trello(koppling till Trello är inbyggt i GoalEnvision), som gör det enkelt att att tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar. Metoder som SMART-mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda) hjälper också till att säkerställa att målen är tydligt definierade och uppnåeliga.

 

Framgångsfaktorer för effektiv målstyrning

För att målstyrning ska vara effektiv krävs det flera viktiga framgångsfaktorer. Ett starkt och engagerat ledarskap är avgörande för att skapa en kultur där målstyrning tas på allvar och prioriteras. Kommunikationen måste vara klar och konsekvent så att alla medarbetare förstår målen och sin roll i att uppnå dem. Regelbunden uppföljning och utvärdering är också nödvändig för att kunna justera strategier och åtgärder vid behov. Dessutom är det viktigt att erkänna och belöna framsteg och prestationer för att hålla motivationen hög inom teamet.

 

Framtida trender inom målstyrning

Målstyrning utvecklas ständigt och påverkas av nya trender och teknologier. Digitalisering och artificiell intelligens (AI) spelar en allt större roll i hur organisationer sätter och följer upp sina mål. AI-assistenten i GoalEnvision kan användas för att analysera stora mängder data och ge insikter om hur mål bäst kan uppnås. Flexibla arbetsmodeller, som distansarbete och gig-ekonomin, kräver också nya sätt att sätta och följa upp mål. Framtidens målstyrning kommer sannolikt att vara mer anpassningsbar och datadriven, med ökad fokus på realtidsuppföljning och justering av strategier baserat på aktuell information.

 

GoalEnvision logo

Hur GoalEnvision hjälper er att implementera målstyrning

 • Definiera vision och affärsidé: GoalEnvision hjälper er att skapa och kommunicera en tydlig vision och affärsidé som alla i organisationen kan samlas kring.

 • Skapa tillväxt- och strategiska mål: Plattformen gör det enkelt att sätta upp både övergripande tillväxtmål och specifika strategiska mål, anpassade efter organisationens behov och ambitioner.

 • Resursallokering: GoalEnvision erbjuder verktyg för att allokera resurser effektivt, vilket säkerställer att rätt personer och verktyg är på plats för att nå målen.

 • Uppföljning och rapportering: Med funktioner för regelbunden uppföljning och rapportering kan ni kontinuerligt övervaka framstegen mot era mål och justera strategier vid behov.

 • Kommunikationsverktyg: Plattformen inkluderar verktyg för att underlätta kommunikationen inom teamet, vilket minskar risken för missförstånd och säkerställer att alla är uppdaterade.

 • Motivation och engagemang: Genom att tydligt visa hur varje individs arbete bidrar till de övergripande målen kan GoalEnvision hjälpa till att öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna.

 • Analyser och insikter: GoalEnvision använder data och analyser för att ge insikter om vilka faktorer som påverkar måluppfyllelsen, vilket hjälper er att fatta mer informerade beslut.

 • Anpassning och flexibilitet: Verktyget är flexibelt och kan anpassas efter olika branscher och organisationsbehov, vilket gör det möjligt att skräddarsy målstyrningsprocessen.

 • AI-stöd: GoalEnvision erbjuder AI-baserade rekommendationer för att optimera målsättningsprocessen och föreslå förbättringar baserat på er data.

 • Enkätbibliotek och feedback: Plattformen innehåller ett omfattande enkätbibliotek som kan användas för att samla in feedback och utvärdera framstegen mot målen.

Genom att använda GoalEnvision kan er organisation implementera en strukturerad och effektiv målstyrningsprocess som stödjer långsiktig framgång.