Loading
Maj 27 2024

Guide: Effektiva sätt att mäta och uppnå strategiska mål.

Tecknad man som mäter sin längd

Att sätta och mäta mål är en grundläggande del av framgångsrikt strategiarbete inom alla organisationer. Genom att använda olika mätmetoder kan företag säkerställa att de håller kursen mot sina långsiktiga visioner och strategier. Läs vidare för att upptäcka hur du kan använda dessa metoder för att uppnå dina strategiska mål och driva din verksamhet framåt.

Introduktion till mätning av mål

Att sätta och mäta mål är en central del av alla framgångsrika organisationers strategiska arbete. Genom att noggrant definiera och följa upp mål kan företag och organisationer säkerställa att de är på rätt väg mot att uppnå sina långsiktiga visioner och strategier.

Mätning av mål kan ske på olika sätt, beroende på vilken typ av mål som satts och vilka specifika resultat som önskas uppnås. Objektiva mått som försäljningssiffror och produktionsvolymer ger en klar bild av konkreta framsteg, medan subjektiva metoder som enkätundersökningar kan ge insikter om mjukare värden som kundnöjdhet och medarbetartillfredsställelse. Dessutom kan expertomdömen ge värdefullt djup och nyanser till bedömningen av specifika förutsättningar, och egen bedömning kan användas för att snabbt utvärdera tillväxtmål.

För att skapa en helhetsbild av hur väl en organisation är rustad att nå sina mål kan även ett förutsättningsindex användas, vilket ger en procentuell översikt av uppfyllda förutsättningar. Genom att använda en kombination av dessa metoder kan organisationer säkerställa en omfattande och effektiv uppföljning av sina strategiska mål.

Man som räknar burkar

Nyckeltal och mätning i GoalEnvision

Att mäta strategiska mål och bedöma förutsättningarnas status är en central del i GoalEnvision. Genom att använda olika typer av mål och tillhörande nyckeltal kan företag tydligt se sin utveckling och justera sina strategier för att uppnå önskade resultat.

Mätning av strategiska mål

I GoalEnvision kan du mäta mål på olika sätt beroende på vilken typ av mål det handlar om:

 1. Mätning med ett mått:

  • Denna metod innebär att använda objektiva mätvärden, såsom försäljningssiffror eller produktionsvolymer, för att kvantifiera framsteg. Ett exempel kan vara att mäta omsättningsökningen i kronor eller procent.
 2. Mätning genom enkätundersökningar:

  • Här samlas subjektiv data in genom enkäter för att få insikter om exempelvis kundnöjdhet eller medarbetartillfredsställelse. Frågor kan ställas som "Hur nöjd är du med vår service?" och svaren analyseras för att ge en bild av framstegen.
 3. Mätning genom expertomdömen:

  • För att bedöma förutsättningar kan expertomdömen användas. Experter inom området gör en bedömning av hur väl förutsättningarna uppfylls och detta omvandlas till mätvärden.
 4. Mätning genom egen bedömning:

  • Detta används ofta för tillväxtmål där en egen bedömning av hur nära målet man befinner sig kan vara tillräckligt. Det kan vara i form av procentuell bedömning av måluppfyllelse.
 5. Mätning med ett förutsättningsindex:

  • Ett förutsättningsindex används för att mäta och visualisera statusen på de nödvändiga förutsättningarna för att nå strategiska mål. Förutsättningsindexet visar hur många av målets förutsättningar som är uppfyllda och presenterar resultatet i procent. Genom att använda ett index kan företag få en holistisk bild av hur väl de grundläggande förutsättningarna, såsom resurser, kompetenser och energi, uppfylls. Förutsättningsindexet kan brytas ner i olika kategorier, såsom struktur, förmåga och energi, och ge en färgkodad indikation (rött, gult, grönt) för att snabbt identifiera områden som behöver åtgärdas.

 

Exempel på när olika sätt att mäta mål passar väl

 • Mätning med ett mått:

  • Ökad försäljning: Använd försäljningssiffror för att mäta omsättning eller antal sålda enheter.
  • Produktivitet: Mät antal producerade enheter per tidsenhet.
  • Kostnadsreduktion: Mät minskning i kostnader i kronor eller procent.
 • Mätning genom enkätundersökningar:

  • Kundnöjdhet: Samla in feedback från kunder om deras upplevelse av tjänster eller produkter.
  • Medarbetartillfredsställelse: Mät medarbetarnas nöjdhet med arbetsmiljö och företagskultur.
  • Brand Awareness: Utvärdera hur välkänt varumärket är bland målgruppen.
 • Mätning genom expertomdömen:

  • Kvalitetskontroll: Låt experter bedöma produktkvalitet eller tjänstekvalitet.
  • Riskhantering: Bedöm risknivåer och sårbarheter i affärsprocesser.
  • Innovationspotential: Låt experter inom forsknings- och utvecklingsområdet bedöma innovationsmöjligheter.
 • Mätning genom egen bedömning:

  • Projektframsteg: Gör en intern bedömning av hur nära projektet är att nå sina mål.
  • Kompetensutveckling: Självskattning av medarbetarnas ökade färdigheter efter utbildning.
  • Affärsutveckling: Bedömning av hur nära företaget är att uppnå sina strategiska tillväxtmål.
 • Mätning med ett förutsättningsindex:

  • Implementering av nya system: Mät hur många av de nödvändiga tekniska och organisatoriska förutsättningarna som är uppfyllda.
  • Beredskap för expansion: Bedöm i vilken utsträckning resurser och kompetenser finns på plats för att stödja företagets expansionsplaner.
  • Projektberedskap: Utvärdera om alla förutsättningar, såsom budget, team och tidsplan, är på plats för att starta ett nytt projekt.

Genom att välja rätt mätmetod för varje typ av mål kan organisationer få en mer nyanserad och exakt bild av sina framsteg och områden som behöver förbättras.

 

Olika sätt att mäta mål

Olika typer av mål

För att driva en organisation framåt är det viktigt att sätta upp olika typer av mål som täcker alla aspekter av verksamheten. Här är en översikt över de vanligaste typerna av mål och deras syften:

 1. Effektmål:

  • Effektmål fokuserar på de långsiktiga effekterna och den övergripande påverkan av organisationens arbete. Dessa mål är ofta kopplade till organisationens vision och strävar efter att uppnå bredare resultat, såsom ökad kundnöjdhet, förbättrad samhällspåverkan eller högre marknadsandelar. Effektmål hjälper organisationer att hålla fokus på sina slutgiltiga ambitioner och de förändringar de vill åstadkomma på lång sikt.
 2. Resultatmål:

  • Resultatmål är konkreta och mätbara mål som direkt bidrar till att uppnå effektmålen. Dessa mål är specifika och kan kvantifieras, såsom att öka försäljningen med 20% inom ett år eller minska kostnaderna med 10%. Resultatmål gör det möjligt för organisationer att följa upp sina framsteg på ett tydligt och strukturerat sätt, vilket underlättar utvärdering och justering av strategier.
 3. Prestationsmål:

  • Prestationsmål handlar om att mäta de aktiviteter och insatser som krävs för att nå resultatmålen. Dessa mål fokuserar på processen och de specifika åtgärder som behöver vidtas, till exempel antal genomförda kundbesök, leveransprecision eller produktionshastighet. Prestationsmål är viktiga för att säkerställa att organisationen håller rätt tempo och utför de nödvändiga stegen för att nå sina resultatmål.
 4. Lärandemål:

  • Lärandemål fokuserar på att utveckla organisationens kompetenser och förmågor. Dessa mål handlar om att förbättra personalens kunskaper, färdigheter och att implementera nya processer eller teknologier. Exempel på lärandemål kan vara att genomföra interna utbildningsprogram, öka antalet certifierade medarbetare eller förbättra interna kommunikationsflöden. Lärandemål är avgörande för att säkerställa kontinuerlig utveckling och anpassning inom organisationen.

Genom att sätta upp och följa olika typer av mål kan organisationer säkerställa att de täcker alla aspekter av sin verksamhet och arbetar mot sina övergripande visioner och strategier på ett effektivt sätt.

 

Målets förutsättningar

För att framgångsrikt nå uppsatta mål krävs det att vissa grundläggande förutsättningar är på plats. Dessa förutsättningar kan delas in i tre huvudkategorier: struktur, förmåga och energi. Struktur avser de resurser och stöd som behövs, såsom utrustning, effektiva rutiner och tillgång till nödvändigt material. Förmåga handlar om den kunskap, erfarenhet och de färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett kompetent sätt. Energi syftar på den drivkraft, motivation och engagemang som behövs för att genomföra de nödvändiga aktiviteterna. Att identifiera och säkerställa att dessa förutsättningar är uppfyllda är avgörande för att kunna arbeta effektivt och nå sina strategiska mål.

Tre typer av förutsättningar för att uppnå strategiska mål

Exempel på de tre typerna av förutsättningar

Struktur

 • Utrustning och material: Tillgång till nödvändig teknisk utrustning, datorer, programvara och arbetsverktyg.
 • Processer och rutiner: Väldefinierade arbetsprocesser och dokumenterade rutiner för att säkerställa effektivitet och konsistens i arbetet.
 • Ekonomiska resurser: Tillräcklig finansiering för att stödja projekt och initiativ.
 • Stöd och support: Tydliga instruktioner, manualer och tillgång till teknisk support när det behövs.
 • Samverkanssätt: Klara och effektiva kommunikationskanaler samt samarbetsverktyg för teamarbete.

Förmåga

 • Kunskap och kompetens: Medarbetarnas utbildning och specialistkunskaper inom relevanta områden.
 • Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av liknande projekt eller arbetsuppgifter.
 • Färdigheter: Praktiska färdigheter som behövs för att utföra specifika uppgifter, såsom programmering, projektledning eller försäljning.
 • Lärande och utveckling: Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning.
 • Talang: Naturliga förmågor och talanger som kan utnyttjas för att nå målen.

Energi

 • Motivation: Stark vilja och drivkraft att uppnå målen, både på individuell och organisatorisk nivå.
 • Engagemang: Hög grad av engagemang och delaktighet i arbetet och projekten.
 • Enthusiasm: Positiv inställning och entusiasm inför uppgifterna.
 • Arbetsglädje: En positiv arbetsmiljö som främjar trivsel och arbetsglädje.
 • Drivkraft: Inre motivation att övervinna hinder och utmaningar för att nå målen.

 

Bedömning av förutsättningarnas status

Trafikljus som visar förutsättningarna status

För att säkerställa att målen kan uppnås, är det viktigt att kontinuerligt bedöma statusen för de förutsättningar som behövs. GoalEnvision använder ett trafikljussystem för att visa förutsättningarnas status:

 • Rött: Förutsättningen saknas helt.
 • Gult: Förutsättningen finns delvis men är inte tillräcklig.
 • Grönt: Förutsättningen är fullt implementerad och tillräcklig.

Genom att regelbundet övervaka och rapportera förutsättningarnas status kan organisationen snabbt identifiera områden som behöver förbättras och därmed öka chansen att nå sina strategiska mål.

 

GoalEnvision erbjuder ett strukturerat sätt att sätta upp och följa upp olika typer av mål genom tydliga mätmetoder och kontinuerlig bedömning av förutsättningar. Genom att använda nyckeltal, enkätundersökningar, expertomdömen och egen bedömning kan företag hålla koll på sina strategiska framsteg och anpassa sina insatser för att säkerställa framgång.