Loading
Nov 27 2023

Agilt? Agilt arbetssätt? Agila arbetsmetoder? Vi förklarar!

Det agila arbetssättet fokuserar på flexibilitet och snabb anpassning till förändringar, vilket är avgörande i dagens dynamiska värld. Ursprungligen från mjukvaruutveckling, bygger agilitet på fyra huvudvärden: betoning på individer och interaktioner, fungerande produkter, kundens samarbete och respons på förändring. Populära agila arbetsätt inkluderar Scrum och Kanban, som främjar iterativ utveckling och självorganiserande team. Agilitet leder till ökad kundnöjdhet, förbättrad produktkvalitet och högre teammotivation.

I en alltmer snabbföränderlig och dynamisk värld har behovet av flexibla och anpassningsbara arbetsmetoder blivit allt mer framträdande. Det är här begreppet "agilt" kommer in i bilden. Ursprungligen utvecklat inom mjukvarubranschen, representerar agila metoder en revolutionerande förändring i hur projekt och arbete hanteras, bortom traditionella, stelbenta och strikt planerade processer.

Vad betyder "Agilt"?

Ordet "agilt" hänvisar till smidighet och anpassningsförmåga. Inom ramen för projektledning och affärsutveckling innebär det en metodik som prioriterar flexibilitet, snabba svar på förändring och starkt fokus på kundens behov. Denna metodik är en reaktion mot de mer traditionella och oflexibla sätten att sköta projekt som inte alltid klarar av att hantera snabba förändringar eller oklara krav.

De fyra grundpelarna i det agila arbetssättet

Agila metoder vilar på fyra centrala värden:

  1. Individer och Interaktioner: Betonar vikten av teamarbete och kommunikation över strikta processer och verktyg.
  2. Fungerande Produkt: Fokus på att leverera en fungerande produkt snarare än att fastna i omfattande dokumentation.
  3. Kundens Samarbete: Prioriterar nära samarbete med kunden genom hela projektet.
  4. Respons på Förändring: Uppmuntrar snabb anpassning till förändrade förutsättningar, istället för att strikt följa en förutbestämd plan.

Agil ledare

Hur agila metoder används

Agila metoder tillämpas ofta genom olika tekniker och ramverk, såsom Scrum och Kanban, som alla delar vissa gemensamma drag:

Scrum: Detta är en populär metod som delar upp projektet i korta, hanterbara perioder (sprints), där små delar av slutprodukten utvecklas och levereras stegvis.

Kanban: Fokuserar på att visualisera arbetsflödet och minimera antalet pågående uppgifter för att öka effektiviteten.

Läs mer om Scrum och Kanban här...

Fördelar med agila metoder

Att använda agila metoder i ditt projekt eller din verksamhet kan erbjuda många fördelar:

  1. Flexibilitet: Agila metoder tillåter teamet att snabbt anpassa sig efter förändrade behov och förutsättningar.
  2. Ökad Kundnöjdhet: Genom kontinuerlig leverans och aktivt kundengagemang kan produkten bättre möta kundens faktiska behov.
  3. Förbättrad Produktkvalitet: Regelbunden översyn och justeringar under projektets gång hjälper till att upptäcka och åtgärda problem tidigt.
  4. Teamets Motivation: Metoderna främjar autonomi och självorganisering inom teamet, vilket kan öka engagemang och arbetsglädje.

 

En översikt över de vanligaste agila arbetssätten: 

Arbetssätt

Fokus

Process

Roller

Scrum

Sprints

Tidsbundna utvecklingscykler

Scrum Master, Product Owner, Team

Kanban

Effektivitet

Visuell styrning, kontinuerligt flöde

Ingen specifik rollstruktur

Lean

Minimera slöseri

Eliminera onödigt arbete

Varierar

XP

Teknisk excellens

Programmeringspraxis, kodtestning

Utvecklare, Testare


Agilt ledarskap

Agilt ledarskap innebär att leda med flexibilitet, anpassningsförmåga och ett öppet sinne. Denna ledarstil prioriterar teamets autonomi, kundcentrerad innovation och ständig lärande för att navigera i en snabbrörlig och föränderlig affärsmiljö.

Läs mer om agilt ledarskap här...

 

Så här kan du arbeta agilt och med agilt arbetssätt i GoalEnvision: 

GoalEnvision, som är ett strategiverktyg för att formulera och implementera affärsstrategier, kan anpassas och användas för att stödja agila arbetsmetoder. Även om GoalEnvision främst är inriktat på strategisk planering och uppföljning, finns det flera sätt det kan komplettera och främja ett agilt arbetssätt:

Prova GoalEnvision i 30 dagar utan kostnad, klicka här...

1. Formulera en anpassningsbar vision och affärsidé

Med GoalEnvision börjar du med att definiera en vision och en affärsidé. I ett agilt sammanhang är det viktigt att dessa är tillräckligt flexibla för att kunna anpassas efter förändrade marknadsförhållanden eller kundbehov. Med GoalEnvision kan du regelbundet revidera och justera din vision och affärsidé för att säkerställa att de förblir relevanta och i linje med agila principer.

AI Misson Vision Creator

 

 

2. Skapa och följ upp tillväxt- och strategiska mål

Agila metoder betonar betydelsen av att sätta och följa upp kortfristiga, mätbara mål, vilket är i linje med GoalEnvisions funktionalitet för att skapa tillväxtmål och strategiska mål. Genom att bryta ner dessa mål i mindre, hanterbara delar och kontinuerligt mäta framstegen, kan du använda GoalEnvision för att stödja ett iterativt och flexibelt förhållningssätt som är kärnan i agilt arbete.

Growth Targets

 

 

3. Använd flexibla mätningsmetoder

GoalEnvision erbjuder olika mätmetoder, inklusive objektiva mått och enkätundersökningar, som kan anpassas för att mäta framsteg på ett agilt sätt. I ett agilt team kan du exempelvis använda dessa verktyg för att regelbundet samla feedback och mäta kundnöjdhet, teamets prestationer eller framstegen mot de strategiska målen.

 

4. Agil rapportering och uppföljning

GoalEnvision möjliggör regelbunden och systematisk uppföljning av mål och förutsättningar. I ett agilt sammanhang innebär detta att du kan ha korta uppföljningscykler där du snabbt kan justera strategier och åtgärder baserat på de senaste resultaten och feedbacken. Detta stödjer det agila principen om att vara responsiv och redo att göra ändringar.

Reporting

 

5. Stärk teamets autonomi och samarbete

Genom att definiera tydliga roller och ansvar inom GoalEnvision, såsom ägare, ledningsmedlemmar och nyckelmedarbetare, kan du främja ett självorganiserande och autonomt teamarbete. Dessa roller kan anpassas och användas för att ge teammedlemmar ansvar och befogenhet att ta egna beslut och driva sina delar av projektet, vilket är en viktig del av agila metoder.

Organization

 

6. Använd AI för att stödja agila processer

GoalEnvisions AI-funktioner, såsom AI Visionsskaparen, kan användas för att snabbt generera och justera visioner och affärsidéer. Detta kan vara särskilt användbart i agila miljöer där förändringar och anpassningar behöver göras snabbt baserat på ny information eller förändrade kundbehov.

AI set goal

 

Prova GoalEnvision i 30 dagar utan kostnad, klicka här...