Loading
Juni 3 2024

Skillnaden mellan Vision och Affärsidé: Allt du behöver veta

Att ha en tydlig vision och en välformulerad affärsidé är grundläggande för alla framgångsrika företag. Dessa begrepp hjälper till att skapa en riktning och ett syfte för organisationen, och de fungerar som vägledande stjärnor för alla strategiska beslut. I den här artikeln kommer vi att utforska vad en vision och en affärsidé är, hur de relaterar till varandra, samt andra närliggande begrepp som mission, värderingar och mål.

Vad är en vision?

Vision

En vision är en långsiktig och inspirerande bild av vad en organisation strävar efter att uppnå i framtiden. Visionen fungerar som en vägledning och en motiverande kraft för alla medlemmar i organisationen. Den är ofta uttryckt i form av en kort och kraftfull mening som beskriver företagets ultimata mål och ambitioner.

Exempel på visioner:

 • Google: "To organize the world’s information and make it universally accessible and useful."
 • IKEA: "To create a better everyday life for the many people."
 • Tesla: "To accelerate the world’s transition to sustainable energy."

 

Vad är en affärsidé?

Affärsidé

Affärsidén beskriver vad företaget gör, för vilka kunder, och hur det skiljer sig från konkurrenterna. Den är mer konkret och specifik jämfört med visionen och fokuserar på de produkter eller tjänster som företaget erbjuder samt marknaden det riktar sig mot.

Exempel på affärsidéer:

 • Spotify: "To give people access to all the music they want, all the time – in a completely legal and accessible way."
 • Airbnb: "To create a world where anyone can belong anywhere, providing healthy travel that is local, authentic, diverse, inclusive and sustainable."
 • Nike: "To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete."

 

Hur relaterar vision och affärsidé till varandra?

Visionen och affärsidén kompletterar varandra och är båda viktiga för att skapa en sammanhängande och framgångsrik strategi. Visionen ger en övergripande bild av företagets framtida mål och ambitioner, medan affärsidén beskriver den konkreta vägen för att nå dit.

Sambandet mellan vision och affärsidé:

 • Visionen inspirerar och motiverar medan affärsidén konkretiserar och guidar.
 • Visionen är långsiktig och abstrakt, affärsidén är kortsiktig och konkret.
 • Visionen ger ett övergripande syfte, affärsidén beskriver hur detta syfte uppnås.

 

Andra viktiga begrepp: mission, värderingar och mål

Förutom vision och affärsidé finns det flera andra viktiga begrepp som spelar en central roll i företagets strategiska planering. 

Mission: Missionen beskriver företagets grundläggande syfte och varför det existerar. Den svarar på frågan om vad företaget gör och varför det är viktigt. I GoalEnvision-modellen finns inte begreppet Mission, eftersom dess syfte redan finns i Affärsidén

Exempel på missioner:

 • TED: "Spread ideas."
 • Patagonia: "We’re in business to save our home planet."
 • Microsoft: "To empower every person and every organization on the planet to achieve more."

Värderingar: Värderingar är de grundläggande principer och övertygelser som styr företagets kultur och beslutsfattande. De fungerar som etiska riktlinjer för hur företaget och dess anställda ska agera.

Exempel på värderingar:

 • Google: "Focus on the user and all else will follow."
 • Coca-Cola: "Leadership, collaboration, integrity, accountability, passion, diversity, quality."
 • Zappos: "Deliver WOW through service."

Mål: Mål är specifika, mätbara och tidsbundna uttalanden om vad företaget vill uppnå. De kan delas in i strategiska mål (långsiktiga) och operativa mål (kortare sikt).

Exempel på mål:

 • Att öka marknadsandelen med 15% inom de kommande två åren.
 • Att lansera tre nya produkter inom det kommande året.
 • Att förbättra kundnöjdheten med 20% inom sex månader.

 

Att skapa en vision och affärsidé

Skapa vision och affärside i en grupp

Att formulera en stark vision och en tydlig affärsidé är avgörande för att ge ditt företag en klar riktning och ett långsiktigt syfte. Här är en steg-för-steg-guide för att skapa dessa fundamentala komponenter med hjälp av verktyg som GoalEnvision:

Skapa en vision

 1. Samla ditt team: Involvera ledning och nyckelpersoner i företaget för att få olika perspektiv och idéer.
 2. Identifiera företagets kärnvärden och långsiktiga mål: Diskutera vad som är viktigast för företaget och vad ni vill uppnå på lång sikt.
 3. Formulera en inspirerande vision: Skapa en kort och kraftfull mening som beskriver den önskade framtiden. Visionen bör vara motiverande och lätt att komma ihåg.
 4. Testa och justera: Presentera visionen för hela företaget och samla feedback. Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa att den resonerar med alla.
 5. Implementera och kommunicera: Integrera visionen i alla aspekter av företaget, från strategiska planer till dagliga aktiviteter. Använd verktyg som GoalEnvision för att kommunicera visionen tydligt till alla anställda.

Ladda ner workshopinstruktioner för att skapa vision...

Skapa en affärsidé

 1. Analysera marknaden och konkurrenterna: Förstå den marknad ni verkar på och identifiera era konkurrenter. Analysera deras styrkor och svagheter.
 2. Definiera era kunder och deras behov: Bestäm vilka era målgrupper är och vilka behov och problem de har som ert företag kan lösa.
 3. Identifiera er unika positionering: Bestäm vad som gör ert företag unikt jämfört med konkurrenterna. Detta kan vara unika produkter, tjänster eller tillvägagångssätt.
 4. Formulera affärsidén: Skriv ner en tydlig och kortfattad beskrivning av vad ert företag gör, för vilka kunder och hur ni skiljer er från konkurrenterna.
 5. Testa och justera: Precis som med visionen, presentera affärsidén för hela företaget och samla in feedback. Justera den vid behov.
 6. Implementera och kommunicera: Integrera affärsidén i alla strategiska dokument och använd den som en vägledning för beslutsfattande och dagliga aktiviteter. GoalEnvision kan hjälpa till att strukturera och följa upp affärsidén.

Ladda ner workshopinstruktioner för att skapa affärsidé...

Att skapa en vision och en affärsidé är en iterativ process som kräver engagemang och samarbete. Genom att använda strukturerade verktyg som GoalEnvision kan processen göras enklare och mer effektiv, vilket leder till en tydligare riktning och starkare sammanhållning inom företaget.

 

Praktiska exempel och fallstudier

För att förstå hur vision och affärsidé kan implementeras effektivt är det nyttigt att titta på några verkliga exempel.

Fallstudie 1: Tesla

 • Vision: "To accelerate the world’s transition to sustainable energy."
 • Affärsidé: Tesla designar och tillverkar elbilar, solenergisystem och energilagringslösningar för att främja hållbar energi och minska världens beroende av fossila bränslen.

Fallstudie 2: IKEA

 • Vision: "To create a better everyday life for the many people."
 • Affärsidé: IKEA erbjuder ett brett sortiment av väldesignade och funktionella heminredningsprodukter till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd med dem.

Vision och affärsidé är centrala begrepp som tillsammans hjälper företag att skapa en tydlig riktning och ett starkt syfte. Genom att förstå och effektivt implementera dessa kan företag inspirera sina medarbetare, differentiera sig från konkurrenterna och nå sina långsiktiga mål. Att ha en välformulerad vision och affärsidé är inte bara viktigt för stora företag, utan även för små och medelstora företag som strävar efter tillväxt och framgång.